سیاست دخیل کردن افغانها در جنگ سوم خلیج فارس

 

افغانها بهای حمایت ایران از رژیم سوریه را میپردازند، دهها هزار جوان افغان در قالب اردوی فاطمیان-مدافعان حرم – به

حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه میجنگند.

فاطمیان بعد از جنگجویان حزبهللا لبنان، دومین و بزرگترین گروه خارجی است که در سوریه فعالیت میکنند. گویا این آخر کار

نیست، مرگ خاموش برای افغانها و بسا بزرگتری در راه است که تاکنون تجربه نکرده است! این در حالی است که جنگ در

تمام کالبد تن خسته و رنجیدهی افغانستان چون موریانه خانه کرده است و روان هر انسان را دردمنشانه میآزارد، تمام لحظهها

را با صدای مرگبار انفجار ناشی از انتحار و ضد انتحار پر کردهاست.

با نگرشی به پدیدهی جنگ از قدیم؛ تالش مهاجمان برای فتح ساکنان، مراتع و منابع همسایهها بودهاست. رومیان به گالهای

فرانسه، اعراب به کرانههای مدیترانه و آسیای جنوبی، هانها به اروپا، مغوالن به چین، ترکان به خاورمیانه و بالکان، بانتو به

آفریقای جنوبی، خمر آسیای شرقی، آزتک در مکزیک، ایروکوها به شمال شرقی و سیوها در دشتهای وسیع آمریکا.

امروزه منافع، سیاست را احاطه داده است، در فلسفهی هگل سیاست جنگها را بر میانگیزد و ارتشها این جنگها را انجام

میدهند. ریشهی جنگ قدرت طلبی و اعمال قدرت است و سیاست در حقیقت تصویری است که با ابزار قدرت ترسیم میگردد.

در افغانستان ریشههای جنگ به عامل دولت و قدرتهای خارجی باز میگردد، زیرا جنگها به وسیلهی دولتها انجام میگیرد

که مقاصد سیاسی و اقتصادی حتی جدا از مرز افغانستان ریشه دارد و تا زمانی که قدرتها برای حاکمیت ملی افغانستان

مشخصهای را قائل نباشند، جنگ ریشهکن نخواهد شد.

رقابتهای قدرتهای بزرگ همواره عامل بیثباتی و ایجاد جنگ است صرف نظر از تفسیرهای گوناگون که از پدیدهی

امپریالیستی ارائه شده، میتوان توسعه طلبی در صحنهی روابط بینالمللی را به عنوان مشخصهی اصلی قدرتها ذکر کرد و آن

را بیانگر رابطهی جنگ و سیاست دانست، همچنین به هم خوردن توازن قوا، تعبیر دیگری است که به نوعی رابطهی جنگ و

سیاست را بیان میکند. با بیان دیگر به هم زدن توازن قوا بین دولت و طالب هم دیگر عامل طوالنی کردن جنگ داخلی

افغانستان است. طالب همواره حمایت مالی میشود بقول مارشال فردریک اتریشی: ” برای جنگیدن سه چیز الزم است اول پول،

دوم پول، سوم پول”. سخن او ناشی از تاکید بیش از اندازه بر اهمیت نقش اقتصاد در جنگها است.

سیاست در اصل به معنی نفی جنگ است و از طرفی کاربردش مبارزه برای قدرت است. سیاست یعنی دانستن این که؛ چه کسی

میبرد، چه میبرد، چه موقع میبرد، چگونه میبرد و چرا میبرد؟

بطور کلی رابطهی جنگ و سیاست رابطهی بسیار نزدیک و تنگاتنگ بوده، پس باید ریشهی جنگها را در مسائل و انگیزههای

سیاسی جستجو کرد.

افغانستان سالهای بدی را پشت سر میگذارد قبل از قرن نوزدهم تا حاال سر شار از تباهی، جنگ، خونریزی، تجاوز و اندوه

بوده است. جنگ دهشتناکترین و تراژدیکترین بخش از فرهنگ انسان است.

نگاهی اجمالی به جنگها در افغانستان؛

جنگ اول تا دوم افغانستان با امپراتوری بریتانیا ۱۹۳۸ میالدی به بعد با تسلط بریتانیا و عقد قرارداد گندمک، تقسیم فغانستان به

قسمتهای مجزا و تعیین حاکمیت با صالحدید بریتانیا؛ و کلیه امور داخلی افغانستان از جمله تجارت و اداره سیاست خارجی آن

با بریتانیا. با ادامهی شورشهای داخلی و جنگ سوم افغانستان با بریتانیا در۱۹۱۹ م.

از ۱۹۲۰م تا ۱۹۷۷ افغانستان شاهد یک سلسله شورشهای داخلی تا انقالب ثور در ۱۹۷۸م. که باز شورشها بیشتر مناطق

افغانستان علیه جمهوری دمکراتیک ادامه پیدا کرد.

دسامبر ۱۹۷۹م آغاز جنگ شوروی در افغانستان تا ۱۹۸۸م – تلفات این ۹ سال جنگ کشته شدن دو میلیون غیر نظامی ، ۶

میلیون آواره در خارج از افغانستان ، ۲ میلیون مهاجر اجباری در داخل افغانستان و حدود ۳ میلیون مجروح عموما غیر

نظامی.) منبع : ویکیپیدیا( خالل ۱۹۸۸م تا ۱۹۹۲ م جنگ داخلی با دولت مرکزی سوسیالیست

۱۹۹۲م تا ۱۹۹۶ م جنگ قدرت در کابل که با آمدن طالب و جنگ خونین تا ۲۰۰۱ و ورود القاعده به افغانستان.

۲۰۰۱م تا ۲۰۱۴ م جنگ آمریکا در افغانستان و از ۲۰۱۵م تاکنون جنگ داخلی و آمدن داعش.

نتایج بررسی انستیتوی مطالعات بینالمللی استراتژی بریتانیا نشان میدهند که سوریه، افغانستان، عراق، یمن ، سومالیا،

مکزیک و سودان بیشترین تلفات را در جهان در نتیجهی جنگهای داخلی داشتهاند.

بر طبق گزارش یافتههای انستیتوت مذکور جنگ سوریه برای پنجمین سال در ۲۰۱۶میالدی مرگبارترین جنگ در جهان

بودهاست و افغانستان پس از سوریه بیشترین تلفات جانی را تا سال ۲۰۱۶ م در نتیجهی جنگهای داخلی متحمل شده است.

اما جنگ پیشرو ، جنگ سوم خلیج فارس بین اسرائیل به پشتیبانی آمریکا با ایران یا به عبارت دیگر جنگ بین پیروان ادیان

ابراهیمی است.

بر باورهای دینی برگرفته از کتب مقدس و اسناد موجود:

بعد از قرار گرفتن کشتی نوح بر فراز کوه جودی در استان شرناخ ترکیه ) والیت کورد نشین (، تبلور تمدن انسانی هویدا گشت

سالها بعد با بعثت ابراهیم ع در اورفای ترکیه ) والیت کوردی( و انسان با شروع زندگی در آن سرزمین مبارک تبرک جست.

دو نهر روان بعثت از فرزندان ابراهیم به دو منطقهی مجزا جاری گشت.

بعد از نجات ابراهیم )ع( از آتش نمرود همراه همسرش سارا به سفر میرود و در فلسطین، حاکم بر سارا طمع میکند، حاکم در

دربار احساس خشک شدن دستان خود در مقابل سارا میکند ووحشتزده به او میگوید مرا به حالت اول برگردان که تو را

تکریم میکنم. بعد از اکرام سارا کنیزی به اسم هاجر به او میبخشد. سارا به علت نازایی از ابراهیم میخواهد که با کنیزش

هاجر ازدواج کند . از هاجر اسماعیل )ع( متولد میشود ابراهیم به امر خدا همراه خانواده به عربستان سفر میکند و در جای –

مکه – هاجر و طفل شیرخوارش را رها کرده و همراه سارا به اورفا برمیگردد. بعدها ابراهیم خانهی خدا -کعبه- را با فرزندش

اسماعیل برای عبادت مردم بنا نهاد ، و محمد ص از فرزندان اسماعیل است.

در زمان پیری ابراهیم و سارا، خداوند به آنها فرزندی به اسم اسحاق داد و بشارت یعقوب را هم داد. ابراهیم )ع(از خداوند

میخواهد که حکم رسالت در دست فرزندان او باشد و فرزندان او پیشوا و امام باشند و خداوند قبول کرد.

یعقوب پدر یوسف پیامبر است که برادرانش به چاه انداختند و یوسف توسط کاروانی به مصر برده شد و آنجا در نزد زن حاکم

مصر پرورش یافت که با تهمت زن حاکم به زندان افتاد و با ارادهی خداوند از زندان به عزیزی مصر رسید. یعقوب )ع( بعلت

تحمل و صبر در فراق یوسف، خداوند به او لقب اسرائیل داد یعنی بسیار مقاوم.

با در خواست یوسف، یعقوب با فرزندانش از اورفا به مصر کوچ میکنند. هر چند یعقوب )ع( بعد از مدتی به اورفا باز

میگردد.

اما پسران یعقوب یا بنی اسرائیل سالهای زیاد در مصر زندگی کردند با حفظ جامعهی خویش و ادغام نشدن در جامعهی مصر؛

بعدها از طرف دیگر حاکمان مصر که به فراعنه یا فرعون ها معروف شدند به اسارت و بندگی در آمدند.

بعد از نجات از بند اسارت با رهبری موسی)ع( به فلسطین آمدند که اعراب های عدنانی در تضاد با آنها بودند که از طرف

عدنانی ها مورد هجوم قرار گرفتند. تا زمانیکه خداوند به آنها قدرت داد و داوود)ع( پیامبر و حاکم آنها مرکز حکومت خویش

را اورشلیم)شهر یهودا( قرار داد.

سلیمان نبی پسر داوود)ع( مسجدالقصی)بیت المقدس( را به امر پروردگار برای عبادت بندگان خدا به پا کرد و به روایت دینی

جهان تابع سلیمان بود.

هر چند عیسی )ع( از میان یهودیان و از ذریه ابراهیم به پیامبری مبعوث گشت اما یهودیان او را طرد کردند. اقوام و ملل دیگر

همچون رومیان به او ایمان آوردند.

اختالف بین یهودیان و اعراب به زمانهای قبل از اسالم بر می گردد. به زمان اسکان یهودیان در فلسطین و قدرت گرفتن

یهودیان در دوره های مختلف همچون زمان سموئیل نبی و داوود پیامبر . چنانچه در بعضی مذاهب اسالمی در منطقه ی عرب

نشینان اختالف با یهودیان را به حد تنفر از آنها رواج یافته است.

در زمان جنگ های صلیبی و پیروزی ایوبیان بر منطقه ی فلسطین؛ اعراب خواستار قتل عموم یهودیان بودند که حاکمان

اسالمی )ایوبیان( چون غیر عرب و از کردها بودند قتل یهودیان را نپذیرفتند و صالح الدین ایوبی در ضمیمه ی صلحش با

ریچارد شیردل)که بعدها پادشاه انگلستان شد( قدس را از زیارتگاه هر سه دین ابراهیمی قرار دادند بدون امتیاز یکی بر دیگری.

حاکمان با تداخل مذهب و وسیله قرار دادن دین در ارکان قدرت و سیاست جهانی را به وجود آوردهاند که بقول نوام چامسکی;

دیگر وقت آن نیست که بدانیم چه کسی جهان را آفریده است باید دید چه کسانی به خراب کردن آن مشغولند.

هر چند ادیان ابراهیمی)اسالم و مسیحیت و یهود( از یک منشأ و از یک بعثت گاه نشأت گرفتهاند اما پیروان این سه آئین در

تضاد و نفرت خواهان نحو همدیگرند.

بر باور ایرانیان با آمدن مهدی موعود در ملحمة الکبری) کشتار بزرگ( یک یهودی در زمین باقی نخواهد گذاشت.

یهودیها و مسیحیان با آمدن دو شاهد)دو درخت زیتون( که زمینه ساز آمدن شاخه ی یسی است که همان)پسر انسان( در

هارمجدون)هارمگدون( در کشتار بزرگ -اورشلیم را محفوظ می کند و سایر مسلمانان و دیگر ملل را از پای در خواهد آورد.

جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران اجتناب ناپذیر است و قطعأ تالش اسرائیل و آمریکا در کوبیدن مراکز اتمی ایران بخصوص در

حوزه خلیج فارس است. به روایت احادیث نور آتش انفجار در پشت گردن شتران در بصره تابیده خواهد شد. کشتار بزرگ موت

دسته جمعی و … .

ما بین چها تا پنج میلیون افغانی در ایران زندگی می کنند. وضعیت آشفتهی اقتصادی در ایران بین مردم و حکومت فاصله

بوجود آورده است. قطعأ سیاست حکومت ایران بر مهاجران بر وجه برنامهی تنظیمی آنها برای دفاع در دستور کار قرار می

گیرد که نمونه ی کوچک آن فاطمیان در سوریه است. از جهت دیگر ایدئولوژی اسالمی در مقابل صهیونها مسلمانان را از

جاهای دیگر خارج از ایران را گسیل می دهد با بیان دیگر فاجعه ی جنگ در آنسوی مرز افغانستان افغان ها را دوباره در کام

خود فرو خواهد برد.

اکنون با نا کارآمدی ونا توان و نا مسئول بودن ارگ ریاستی و دیگر حاکمان و مسئوالن در فضای سیاسی افغانستان و وجود

بیش از ٪۵۴ مردم زیر خط فقر در افغانستان و نبودن راهکار و استراتژی های در جهت نیاز اقتصادی ، مافیایی بودن بازار و

اقتصاد و وجود جنگ داخلی توأم با انتحار و انفجار؛ بستر نا مناسب و نا امنی است برای بازگشت موقتی افغانهای مقیم ایران تا

یافتن پناهگاه امن دیگر.

طاهره خدانظر

د هېواد د خپلواکې 99کليزه

د هېواد د خپلواکې  99کليزه

زموږ وېاړلی هېواد افغانستان پوره 99 ل کلونه وړاندې د نړې د لوی ځبر ځواک ښکېلاکگر انگريزي حکومت پر وړاندې ستری سرښندنې وکړې د خپل هېواد خپلواکي تر لاسه کړه.

مکار او ذبون دښمن زموږ له ولسونو څخه د غچ  اخستلو په اړوند له همغه وخته تر نن پوری ارام ندی ناست تل يي کوښښ کړې چی په ډول ډول چلوټېو ددی اتل ولس پر وړاندی پر پټو او ښکاره توطېو لاسوهنو کې پوره ونډه ولري ، پوره ۴۰ کلونه ددی هېواد دخلکو د وينو د تويدو سيلابونه جاري ساتلي ښکيلاکگر و تل په گران هېواد افغانستان کي د سياسي نهضتونو، جنبشونو سياسي وتلو څېرو پر وړاندي د مختلفو نوو پروژو اساسي پلانونه عملي کړي او کوي.

د  ملي اتل شاه امان الله خان ازادي خوښونکي جوړښت ددی مکارو ښکېلاکگرو لخوا دخپلو جا سوسانو او تالي څټو لخوا و ځپل شو، د هيواد ټول ترقي غوښتونکو  سياسي گوندونو او ولسونو د ښېرازی موخه يې  ډپ ساتلی  ددوی د لاس وهنو په پاېله کې دافغان ملت د جوړونې پر ځای ميليت پالنه،ژبپالنه، قوم پالنه اونور دافغانانو تر مينځ زور اخستی دی،هغه باتور ملت چی د خپل ښکېلاکگر دشمن پر وړاندې تل تر يوه بيرغ لاندی د هيواد دښمانان له خپل هيواد څخه په تشو لاسونو شړلي په گونډو کړي خو په تاسف چی اوس يو شمېر د پردي پاللو او مليت پاللو ته لمن وهي خو افغان مېٍړنۍ ولس په خپل هيواد مين او ټينگ هوډ لري چی ددی هيواد رنگارنگ دشمنان به خپل شومو موخو ته ونه رسي بلکې دا هيواد او ولسونه به د ورنو په شان خپل هېواد افغانستان  يو موټی وساتي .

زه د يوه سياسي شنونکي په توگه وايم چی ددی خاوری اصيل بچيان ولسي پر گنې هيچا هيڅ زبر ځواک ته ايجازه نه ورکوي چی دا هېواد ټوی ټوټی کړي يا د ډيورنډ توره کرښه ددی ملت ولسونه سره جلا کاندي نن وي که سبا دا ولسونه او سياسي ملي مبارزين به په يوه اوچت اواز دا ناره پورته کړي چی لر وبر افغان يو دی لکه چی د همدې کال په اوږدو کې د پښتنو له خوا د پاکستاني پوځيانو او دولتي ستمگرو پر وړاندی د کويټی نه تر کراچی لاهور، کوهاټ پښاور، اسلام اباد، باجوړ ،صوات په ميلونونه پښتنو په يوه سوليزلاريونونو خپل د حق اواز پورته کړ اود هيواد نه بهر هم داواز په کلک عظم اواراده بدرگه شو. ديوه واحد ملت جلا والی ممکن نه دی . سره له دی چی د افغانستان په ورانولو اود ولسونو په وژلو کې هيچا صرفه نه ده کړی په تيرو ۴۰ کلونو کې په ميلونونو هيواد وال ووژل ، کډوالی ته اړ شول هر څه چور تالا والا شول، خو ولسونو مکار دشمن ته تسليم نه شول دازادی جنډه يې اوچت ساتلی اودا جنډه به د برېاليتوب  تر سرحده حده پوری رپانده ساتي .

د ملت هوډ دا دی چی په گران هېواد کې د تل پاته سولی سپينه کوتره ډېرژر په خپل مرورين اسمان کي په الوتنو او نوو زيرو سره پروازونه وکړي .

په همدې ور ځ  ۲۸ د زمري چی د هېواد مېړنو ولسونو خپلواکي لاسته راوړی په ۱۳۹۷ ل کال د هېواد په گوټ گوټ کې د ولسي جر گې د وړ او منلو شو افغانانو له خوا د ولسي جر گې اود ولسواليو شورا گانو ته خپل استازي په رڼو شفافو رايو سره وټاکي  د ټول ولس هيله همداده او وه چی نور پارلمان ته داسی کسان لار پيدا نه کړي چی قاتلين،  غا صبين، مفسدين، اختېطافگران ، د ملي يوالي ضد کړنو کې لاس لري پارلمان ته وټاکل شي .

د سياسي ملي گوندونو ولس او په خاصه توگه ځوانان بايد داسی نوماندانو ته خپله رايه واچوي چی هغوی په پوره صداقت ملي هوډ ، ژمنتېا سره د خدمت ملاتړلي وي ولسونه اوس  پر دی پوره پوه شوي چی يو شمېر مالوملحاله څېرو چی په ماضي کې د ولسونو په هر ډول ناوړه عمالو کې پوره ونډه درلوده د خپلو ځانونو پر ځای خپل نور څوک نوماندان کړي خو ولسونه هم دتير په پرتله اوس پوره اگاهي لري او هغه چاته به رايه ور کوي چی لياقت وړتېا او ژمنتېا يې لري

محمد اقا کوچی

 

د وحدت پلوه گوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو سره د یووالي په کاري بهیر کې د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند د کړنو او تجربو په هکله :

د وحدت پلوه گوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو سره د یووالي په

کاري بهیر کې د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند د کړنو او تجربو په هکله :

 

د ملي ګوند او یا هم د وطن د ترقۍ ملي ګوند په بڼو د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند د هېواد د هغو سیاسي ګوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو سره چې ورته فکري او تشکیلاتې موخې درلودلې د جبهو او یووالي د جوړولو یو لړ مهم فعالیتونه او تجربې کړي دي . له دي جملي یو شمیر فعالیتونه او تجربې ویاړمنې او ځینې یې خواشینونکې وي . د جبهې جوړولو او یووالي کولو په بهیر کې موږ زده کړل چې که د ګوندونو او سازمانونو تر منځ د برنامي ، اساسنامي او د ګوندي پالیسۍ د کرښو د مهمو سندونو په مسودو چې بیا وروسته د ګوندي لوي غونډي یا کنګري له خوا تصویب کیږي ، موافقه وشي د ګوندي کار او فعالیت راتلونکې کې سونزي لږوي او یا یې بیخي له منځه وړي . په همدي روحیه کله چې د حزب مردم سره د یووالي په بهیر کې له ګوندي فکري او تشکیلاتې موخو انحراف پیل شو ، زموږ د ګوند مشرتابه او غړو د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند جوړولو ته ودانګل او د خواشینونکو ضایعاتو د جبرانولو په خاطر مو د وحدت پلوي هغو ګوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو سره د یووالي پیل شوي بهیر تعقیب کړ چې د خلکو د کور په دریواړو خونو کې ورته کار او فعالیت کېدلو او لا دمخه موږ ورسره مشورې او خبرې اترې درلودلي . هغه لمړنی غونډه چې په هغې کې وحدت پلوه ګوندونو ( د محترم شهنواز تڼې په مشرۍ د سولي غورځنګ ، د محترم عبدالرحیم سالارزي په مشرۍ د ملي یووالي ګوند ، د محترم شیرګل اوستا په مشرۍ د خلکو انقلابي ګوند او د محترم عبدالحې مالک په مشرۍ د ملي پرمختګ ګوند ) برخه اخستې وه ډیره امید بخښونکې وه . په دې غونډه کې د هر ګوند مشر د یووالي اړوند د خپل ګوند د موضع د روښانه کولو او په دې برخه کې د مخته پرتو ستونزو د ایسته کولو په هکله جوړونکې خبري درلودلي . په دویمه غونډه کې د یاد شوي څلورو ګوندونو د مشرانو د حضور تر څنګ د محترم عبدالله سرحدي په مشرۍ د کابل بې پري شورا هم برخه اخستې وه . په غونډه کې د بې پري شورا له خوا د ګوندونو تر منځ د هوکړه لیک د مسودي متن وړاندي شو او په څنګ کې د محترم عبدالرحیم سالارزي له خوا د هوکړه لیک د مسودي یو بل متن هم په ۶ کاپیو کې د غونډي برخه والو ته وویشل شو چې په مقابل کې محترم عبدالحې مالک وړاندیز وکړ چې لمړی باید د ګوند د برنامي ، اساسنامي او ګوندي پالیسۍ د کرښو په مسودو توافق وشي او بیا په عامه توګه د یوه داسې هوکړه لیک مسوده وړاندي شي چې د راتلونکې واحد ګوند د اسنادو د مسودو سره په ټکر کې واقع نه شي او له ټولو هغو ټکو څخه پاک متن ولري چې د ګوندونو تر منځ د اختلافونو د زیږیدو لامل کیږي . که څه هم چې دا وړاندیز د محترم شهنواز تڼې له خوا استقبال شو ، خو بیا هم زموږ او د کابل د بي پري شورا په غیاب کې هماغه متن چې د سالارزي صاحب له خوا وړاندي شوی ؤ ، د اختلاف وړ ټکو د شتون سره سره د سولي غورځنګ او د ملي یووالي د ګوندونو د مشرانو له خوا لاسلیک شو . زموږ ، د کابل د بې پري شورا او د خلکو کور په خونو کې د فعالو ملګرو د غبرګون ښودنې له امله د لاسلیک شوي هوکړه لیک په پلي کولو عمل ونه شو . د وحدت پلوه کوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو د هڅو په ترځ کې د کابل د بې پري شورا په مشرۍ د ۴ ګوندونو او دوه سازمانونو واک لرونکو استازو د ګوندي اسنادو د توحید او سمون د کمیسیون له نامه د ګوند د برنامي ، اساسنامي او د پالیسۍ د کرښو په مسودو کښلو پیل وشو او په بري سره د جوړ شوي کمیسیون له خوا د کوندي اسنادو مسودي چې د ۳ ګوندونو او ۲ سازمانونو د استازو او مشرتابه او د کابل د بې پري شورا توافق پري حاصل شوی ؤ ، تیاري شوي . زموږ ګوند د وحدت پلوه ګوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو د یووالي په پیل شوي بهیر کې د ګوندي اسنادو د مسودو کښل او تر یوي کچې پر هغې توافق کول د یووالي په لور مهم ګام بولي او له هغې ملاتړ کوي . د ملي پرمختګ ګوند په غوښتنه او د سولي غورځنګ په موافقه د کابل د بې پري شورا په منځګړتوب د درییم ځل له پاره د یوه لنډ هوکړه لیک د مسودي تیارولو هلې ځلې پیل شوي ، بې پري شورا د یوه هوکړه لیک مسوده وکښله ، خو محترم مالک وړاندیز وکړ چې که هوکړه لیک او میکانیزم سره جلا شي ، دې پیشنهاد ته له ځواب ویلو دمخه ، محترم شهنواز تڼې د هوکړه لیک یوه بله داسې مسوده غونډي ته واچوله چې په ۵ مخونو کې یي د هوکړه لیک ، فکري کرښو او میکانیزم یو ترکیب څرګندولو او ډیرئ داسې ټکې یي درلودل چې د ملي پرمختګ ګوند مشرتابه او غړو پري موافقه نه شوه کولئ ، خو محترم عبدالرحیم سالارزي وار دمخه د وړاندي شوي مسودي څخه د ملاتړ څرګندونه وکړه . خو په دې مسوده کې د ګوند د تیر تاریخ د اختلاف وړ ټکې ، د لیکنې سیاسي ادبیات او اصطلاحات او د هوکړه لیک له چوکاټ څخه بهر د یو شمیر اضافې توکو ځایول له ورایه ښکاریدل . د دې مسودي په کتلو د ملي پرمختګ ګوند مشرتابه د یوه بدیل هوکړه لیک مسوده چې د یو لړ تیریدنو په روحیه برابره شوي وه په دري واړو خونو کې خپره کړله او هم یې وړاندیز وکړ چې ، د وحدت پلوي ګوندونو او سازمانونو د استازو څخه جوړ د اسنادو د توحید او سمون کمیسیون دي ، د ګوندونو او بې پري شورا له خوا د لیکل شوي ټولو هوکړه لیکونو د مسودو د کتلو په ترځ کې د هوکړه لیک یوه داسې مسوده وکاږي چې ټولو خواؤ ته د منلو وړ وي . په خواشینۍ سره باید ووایو چې زموږ د وړاندیز په هکله نورو ګوندونو او سازمانونو لا تر اوسه کوم ځانګړۍ غبرګون نه دی ښودلی .

په دې وروستیو وختونو کې د خپلواکو خلکیانو په پته د یوه هوکړه لیک مسوده د خلکو کور په خونو کې خپره شوي ده . که څه هم چې په کښل شوي مسوده کې د اختلاف وړ یو شمیر ټکې شته ، خو موږ وړاندیز کوو چې هغه هم د نورو هوکړه لیکونو د مسودو سره یو ځاي د اسنادو د توحید او سمون کمیسیون له خوا وکتل شي او د هوکړه لیک د واحدي مسودي د متن په تیارولو کې د هغې له مواردو څخه زیاته استفاده وشي او د خپلواکو خلکیانو یو یا دوه تنو ته د نوموړي کمیسیون په غړیتوب کې د منل کېدو زمینه برابره شي .

په دي ورستیو ورځو کې د خلکو د کور په خونو کې سوالونو ته د ځواب ویلو په بحثونو کې د یو شمیر مشرانو په تیره بیا د محترم عبدالرحیم سالارزي څرګندونو تر یوي کچې امېدواري رامنځته کړي ، یانې د هغه په لارښوونه ځینې ټکې چې فهرست یي د خلکو کور د خونو په ارشیف کې شته او زموږ له نظره د تیر تاریخ اختلاف زیږونکې برخه جوړوي د هوکړه لیک یا نورو اسنادو د مسودو څخه لیري کړل شوي . د ملي پرمختګ ګوند مشران دا ګام پورته کول ستایي او وړاندیز کوي چې د کابل بې پري شورا دي د ځنډ پرته د اسنادو د توحید او سمون کمیسیون د یوه نوي هوکړه لیک مسودي جوړولو ته وهڅوي او پر هغې دي د ګوندونو ، سازمانونو د مشرانو تائید واخلي . که د ګوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو تر منځ داسې یوه موافقه وشي ، لیري نه ده چې ډیر ژر به موږ ټول د وحدت پلوه ګوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو د یووالي او سرترسري ګوند د جوړولو شاهدان ؤ .

د پورتنیو اندونو په وړاندي کولو سره غواړو د وحدت پلوه ګوندونو ، سازمانونو ، خپلواکو ملګرو او د خلکو کور د خونو قدرمنو ګډون کوونکو ته عرض کړو چې زموږ ګوند او ملګرو د جبهې جوړولو ، ګوندي یووالي ته د تللو او د حزب مردم له خوا د فکري او تشکیلاتې انحراف د تحمیل کېدو له وجې د واټن نیولو په بهیر کې زیاتې هلې ځلې کړي او د لېدو وړ ضایعات لېدلې دي . خو د ګوندي سیاسي کار له یوه بهیر څخه بل بهیر ته د ننوتلو په پړاونو کې د طبیعي ځنډ پيښېدو له امله د خلکو کور په دري واړو خونو کې زموږ مشران او کدرونه د یو شمیر ملګرو د باور نه کوونکو خبرو ، کنایو او لیکنو سره مخامخ شول . خو موږ د پیاوړي استدلال ، ژبې او قلم په درلودلو سره سره ونه غوښتل چې د خلکیانو تر منځ د یووالي نوي پیل شوي بهیر ، په لمړیو شیبو کې په غیر ضروري بحثونو له ستونزو او ګواښونو سره مخامخ کړو . موږ د یووالي په هیله پر ځانونو د یووالي ضد تورونه او ټاپې وزغملي او د یووالي له پاره مو د مذاکراتو پر دوام او وروستۍ موخې ته د رسیدو تر بریده ، د بهیر په غزیدو ټینګار وکړ . موږ باور لرو چې په ستونزو د بري لار د تهمتونو او تورونو تر باران لاندي تیریږي ، خو یو ځل بیا د یووالي د حیاتې اهمیت په نظر کې نیولو او د خپل ملي او وطنی مسؤلیت او رسالت په درک سره ، په دې وسیله په ټولو دوستانو او ملګرو غږ کوو ، چې د یووالي له پاره د نفې کوونکو او کنایه امیزه خبرو پر ځاي ، جوړونکو بحثونو ته لار پرانیزي .

جبهو او وحدتونو ته د تللو په برخه کې زموږ د ګوند او ملګرو کړنې او تجربې موږ ته ارزښت لري . موږ په دې اړوند د نورو وحدت پلوي ګوندونو او د هغوي د غړو تجربو ته د قدر په سترګه ګورو او د وحدت پلوه ګوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو د پیل کړي یووالي بهیر ته د پورتنیو څرګندونو په چوکاټ کې د امیدوارۍ په سترګه ګورو .

همدارنګه د خلکو کور په دري واړو خونو کې د شته ملګرو د خبرتیا په موخه عرض کوو چې د یووالي بهیر د شاته پاتیدو لامل زموږ ګوند او ملګري نه دي ، ځکه تر دي دمه د وحدت پلوه ګوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو د یووالي په برخه کې موږ تر هر چا مشخص او عملي چلند کړی او هر ډول یووالي ته چې په افغانستان کې هېوادنی  او ډموکراټیک غورځنګ یو موټی او پیاوړی کړي ، معاصري ډموکراسۍ ته وده ورکړي ، ژمن پاتې کیږو او لاندي وړاندیزونه کوو :

ــ د خلکو کور دري واړو خونو د فعال ساتلو په برخه کې د اډمین ملګرو کار او فعالیت ستایو او له هغوي سره د اړتیا تر وخته د خونو په فعال ساتلو کې د مرستې ژمنه کوو او په خونو کې له شته ملګرو څخه ارزو لرو چې د هغه لیکنو او کمنتونو څخه ډډه وکړي چې د یووالي په روان بهیر ، وحدت پلوي ګوندونه ، سازمانونه او خپلواک ملګري بې باوره کوي .

ــ له وحدت پلوي ګوندونو ، سازمانونو او خپلواک ملګرو په درناوي غوښتنه کوو چې د اسنادو د توحید او سمون په کمیسیون کې د خپلو استازو له لاري د کابل د بې پري شورا تر څارنې لاندي د راتلونکې واحد ګوند د مرامنامي ، اساسنامي او پالیسۍ د کرښو د مسودو د کښلو په څیر د ټولو هوکړه لیکونو د مسودو له منځه د یوه واحد هوکړه لیک داسې مسوده وکاږي چې مشران یې تائید کړي او ټولو خواؤ ته د منلو وړ وي .

ــ د اسنادو د توحید او سمون کمیسیون دي د کابل د بې پري شورا تر څارنې لاندي ، د وحدت پلوه ګوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملکرو تر منځ د یووالي بهیر د عملي کار  پیل کولو میکانیزم طرح برابره کړي .

ــ د یووالي د میکانیزم له مخې د یووالي بهیر په پلې کېدو دې عملي کار پیل شي .

 

په درناوي

 

د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند دارالانشا

 

 

 

عبدالله د پېژندپاڼو په اړه، له خپل واک پورته غږیږي!

 

عبدالله عبدالله چې د دولت د یوې څانګې یانې حکومت او هلته هم د یوې برخې مسوولیت چې له اره مشورتي ځاګړتیا لري، په تېرو دریو کلونو کې يی د جهادي مافیايي کړیو په مرسته د خپل مسوولیت او واک پورته ادعاوې کړی چې وروستۍ هغه يي د بریښنايي پېژند پاڼو د ویش سره مخالفت او دښمني ده!

ازادۍ راډیو سره خبرو کې د اجراییه ریاست مرستیال ویاند امید میثم وايی«د دغه بهیر په اړه سیاسي ګوندونه، پارلمان، مدنې ټولنې او ټول خلک رضایت نه لري او باید دا بهیر وځنډول شي»

کوم کسان چې د بریښنايي پېژندپاڼو ویش سره مخالفت لري، د هغوی پته او پېژندګلو ملت ته څرګنده ده. دا کسان نه ټول خلک دي، نه ټول پارلمان دی او نه مدنې ټولنې او سیاسي ګوندونه. اجراییه ریاست او ویاند يی هر ځلې له ځانه په استازیتوب غږیږي. حتا په اسلامي جمعیت او نظارشورا کې هم  یوازې څو تنه لنډه غر، هغه هم د ایران په لمسون د دې بهیر سره دوښمني لري!

کله چې پر مرکزي حکومت د دولت د نورو مخالفینو فشار زیتیږي او یا دولت په ځینو برخو کې بریا او لاسته راوړنه ولري، په ورته وخت اجراییه ریاست هم د خپل مخالفت نغاره غږوي او غواړي غږ يی څونه چې کیږي رسنیز کړي.

دوی بریښنايي پېژندپاڼو سره خپل مخالفت یو ځل بیا په داسې وخت ښکاره کړ چې یوازې درې ورځې مخکې د نوي اېتلاف په نوم، څو جهادي مافیايی ډلو ټپلو حکومت ته خپله  لومړۍ غونډه په خبردارۍ، ګواښونو او راتلونکو شخړو پیل کړه.

له هیچا پټه نه ده، اجراییه ریاست د نوي اېتلاف په مټ په رامنځته شوې چاپيریال کې غواړي، نوموړی اېتلاف څخه وروسته پاتې نه شي، هغو سره د مرکزي حکومت په وړاندې د خپل مخالفت غږ د پېژندپاڼو د ویش په ځنډېدو سره بدرګه کړي.

په وروستیو ورځو کې حکومت د خپلسرو ټوپکوالو او نورو مفسدینو په وړاندې غوڅ اقدامات پیل کړي چې د ټول ملت لخوا يي بېساري او پراخ ملاتړ وشو. په دې لړ کې له فاریاب څخه د رشید دوستم استازی نظام الدین قیصاری، له روزګان څخه رحیم الله، له فراه څخه داوود او له بدخشانه نادرشا د ملي دفاع وزارت لخوا ونیول شول او لويي څارنوالۍ ته د څېړنو او ګرویګنو لپاره واستول شول. افغانان، حکومت څخه غواړي چې دا لړۍ باید روانه وساتل شی او په نوم  سره مفسدین، لنډه غر او خپلسري ټوپکوال باید ونېول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.

که د خلکو او یا ملت د ملاتړ خبره کیږي، پراخ ملاتړ دې ته ویلای شو؛ نه هغه سبوتاژ او درواغو ته چې اجراییه ریاست يي د پېژند پاڼو په اړه ازادۍ راډیو ته ورڅڅوي!

د دفاع وزارت په داسې هېوادپال اقدام نه یوازې اجراییه ریاست مثبت او تاییدي غبرګون ونه ښود، بلکې

د پېژندپاڼو په اړه يي په خپلو تازه درواغو وغوښتل، حکومت مفسدینو سره له اقداماتو راوګرځوي.

بلخوا اجراییه ریاست دا درواغ  په داسې مهال خپروي چې دې سره په یوه ورځ کې د هېواد دیني پوهانو د مفسدینو په وړاندې جهاد اعلان کړی. دلته هم اجراییه ریاست هڅه کړې چې د مفسدینو په وړاندې د دیني پوهانو غږ تر اغیز لاندې راولي او هغه شنډ کړي.

څونه چې طالبانو سره د روغې جوړې خبرې رنګ راوړي، څونه چې د جګړه مارو، لنډه غرو، مفسدینو او مافیايی کړیو په وړاندې د حکومت اقدامات پراخیږي او څونه چې حکومت د ملي اقتصاد او پرځان د ویسا برخه کې بریاوې ترلاسه کوي، هومره مافیايی کړۍ د ملي نفاق او شرارت د مرکز، اجراییه ریاست سره غوږونه نږدې کوی او په ملي ضد چارو کې سره شریکیږي!

اجراییه ریاست، مرکزي حکومت ته یوازې د مشورې لپاره رامنخته شوی او که کوم اجراییوي واک هم ورکړل شوی، د مرکزي حکومت د عمومي تګلار تابع دی. مرکزي حکومت، د اجراییه ریاست او نورو بنسټونو سلا او مشوره اوري، خو په پریکړو او د هغو په پلیتوب کې خپلواک دی او خپلواک عمل کوي.

د ۲۰۱۸ کال د جولای ۲۹ مه

سرلوڅ مرادزی

نوی ملي اېتلاف او د زور او کړکېچ زوړ دریځ

 

د روان کال د جولای په ۲۶ مه څو تنو پخوانو او ازمایل شویو څېرو چې سر کې يي محقق، رشید دوستم، صلاح الدین رباني، عطا محمد نور، انوارالق احدي، همایون همایون، ظاهر قدیر، ضیا مسعود، رحمت الله نبیل او زلمی رسول ځای لري، د کړکېچ او زور په زاړه دریځ یوه ټلواله وزېږوله چې نوم يي ورته د افغانستان نوي او ملي اېتلاف کېښود.

د دې ټلوالې تر نیمايي زیات اصلي بنسټګر او پلویان د حکومت برحاله غړي دي چې د حکومتي څوکۍ او امکاناتو څخه په ناوړې ګټې، هم د مرکزي حکومت مخالف کوي او هم د اپوزیسیون دنده چلوي.

دوی يی«هم به نعل میزند هم به میخ!»

د دې ټلوالې یو مرکزي غړی چې ورته وخت کې د اجراییه ریاست دوهم مرستیال هم دی، محمد محقق وايي«دا ځل دې حکومت د دوی رامنځته شوی ائتلاف او غوښتنې بابیزه نه ګڼي، ځکه په خبره یې دوی له مشروع سیاسي لارو د خپلو حقونو ترلاسه کولو ته ژمن دي او که ورنه کړل شي په زور به یې تر لاسه کړي. ازداۍ راډیو»

ښاغلي محقق، صلاح الدین رباني او رشید دوستم ته چې ورته وخت کې د حکومت جیګپوړي چارواکي دي ښه سلا دا ده چې لومړی دې له خپلو موجوده حکومتي دندو تېر شي، استعفا دې وکړي او بیا دې د یوې علمي، عملي او ملې تګلار پر بنسټ چې هېواد شموله وي، ټاکلي سمت، مذهب او قوم پورې نه وي تړلي او د افغانستان اساسي قانون سره ټکر کې نه وي، د حکومت د اپوزیسیون په ډول رامخته شي. په هېواد دننه د مشروع سیاسي غوښتنو لپاره، اساسي قانون ټولټاکنې په پام کې نېولي او د داسې غوښتنو ترلاسه کولو لپاره زور ته چې محقق يي لاپې وهي او مرکزي حکومت پرې ګواښي، قانوني او مشروع جواز نشته!

کله چې یوه ډله ځان د افغانستان نوی ملي اېتلاف بولي، هغه باید خپلې سیاسي غوښتنې د قانون په چوکاټ کې وړاندې کړي او په هغه لارو چارو چې اساسي قانون او د دې قانون په رڼا کې نورو قوانینو بیان کړي او توشیح شوي، مخته ولاړ شي. هیڅ ډله او اېتلاف ځان له قانونه پورته نه شی ګڼلای او په داسې حالاتو کې د مرکزي حکومت او دولت سربېره افغان ملت د اساسي قانون د پلیتوب او خوندیتوب دنده پر غاړه لري.

که نوی اېتلاف د حکومت په وړاندې چې د ټولټاکنو په پایله کې رامنځته شوی او انتخابي حکومت دی، د زور او وسلې کارولو ګواښ کوي، بیا حکومت او افغانانو ته دا بیخي ښکاره خبره ده چې د دې اېتلاف او د داعش او طالب ترمنځ کوم توپیر نشته. په دې صورت کې نوی اېتلاف، داعش او طالب درېواړه د قانوني حکومت په وړاندې وسلواله جګړه کوي او توپېر يي دا دی چې نوی اېتلاف هم د حکومت برخه ده او هم يي وسلوال مخالف، خو داعش او طالب بیا د حکومت برخه نه، بلکې یوازې د حکومت په وړاندې وسلواله جګړه پرمخ وړي.

بلخوا که محقق، رشید دوستم او عطا نور هغه ګډوډیو او وسلوالو نښتو او مانورونو ته چې په فاریاب، جوزجان، بلخ او نورو شمالي ولایتونو کې د یو لنډه غر نظام الدین قیصاري په ملاتړ وشوې او پایله کې يي د فاریاب ولایتي مقام ته اور واچول شو، لارې او شمال کې د هېواد بندرونه وتړل شول او د شمال ولسونو ته لوی تاوان او سرخوږی پېښ شو، مدني خوځښت او مشروع سیاسي لارې بولي، داسې چلند سربېره پر دې چې له قانون ښکاره سرغړونه ده، د ملي او عامه شتمنیو په وړاندې هم ښکاره لیونتوب او یاغیتوب دی چې په هیڅ شان د منلو نه دي او د سختو مجازاتو وړ دی.

حکومت حق نه لري چې د ولس د ښېګڼو او عامه ګټو په وړاندې هر لیونتوب او بغاوت ته د مدني خوځښت په نوم زغم وکړي او له څنګ يی بې پوښتنې او بې مجازاتو ښویه تېر شي.

له رشید دوستم پوښتنه ده، پر احمد ایشچي جنسي تیري چې د دوستم هم توکمه او مرستیال تېر شوی او یوه بشپړه جینايي قضیه ده، څنګه د هغه په وړاندې خپل غبرګون ته د مدني خوځښت نوم ورکوي او حکومت ګواښي چې د نوموړی دوسیه دې نه څېړل کیږي او له مجازاتو دې نوموړی خوندي پاتې شي.

د نوي اېتلاف ازمایل شوې بله څېره عطا نور وايی«تاسو پوهیږۍ چې فقر او جګړه، قومي تعصبات‎، د یوې ځانګړې کړۍ له لورې د ځانغوښتنې هڅه، د قدرت انحصار د څو کسانو په لاس کې دا هرڅه په دې هېواد کې چیغې وهي او هېواد یې له کړکېچ سره مخامخ کړی دی نو د دغه وضعیت سمون زموږ او ستاسو ګډ مسؤلیت دی»

که ټول دولتي واک د اسلامي جمعیت، نظارشورا او په تېره بیا د پنجشیر درې سره وي، لکه د بن تر کنفرانس وروسته؛ قومي تعصبات، د قدرت انحصار او هېواد د کړکېچ سره مخ نه دی، بویه د ۹۰ ومې لسیزې مدنیت راغلی او دیموکراسي واکمنه شوې؛ خو که په حکومت او دولت کې د پخوانیو تنظیمي او مافیايي کړیو د جګړه مارو، لوټمارو او لنډه غرو پرځای د هېواد د هرې سیمې او قوم د ځوان او روزلی نسل استازي په خپل څانګیز او پوهنیز بنسټ ګمارل کیږي، هېواد د سولې او مختګ لار نیسي، بیا نو د قیامت ورځ ښکته کیږي، هېواد د لوی کړکېچ سره مخیږي او په پای کې نوی اېتلاف بویه اړوځي چې زوراو وسله وکاروي!

کله چې نوی اېتلاف خپل موجودیت حکومت ته په خبردارۍ، زور او ګواښونو اعلانوي، په حقیقت کې پر افغانستان او کابل د ۹۰ ومې لسیزې خپل ناورین افغانانو ته بیا وریادوي. په دې اېتلاف کې همغه تنظیمونه او څېرې ځلیږي چې افغانانو ته يي ویجاړ او کنډر کابل او د ۷۰۰۰۰ زره کابلیانو جسدونه په میراث پریښي.

کابل کې د دې اېتلاف تازه غونډه، سړي ته د جبل السراج هغه تړون وریادوي چې پر بنسټ يي مافیايي تنظیمونه لکه الوتونکي پیشقابونه پرهېواد راتوی شول چې وروستيو کلونو کې له نورو سيارو څخه د ځمکې پر ځينو برخو د هغو د ښکته کېدو او لېدو په تړاو، د نړۍ په رسنیو کې زيات شورماشور جوړ وو او يا سړي ته د لرغونې زماني نا اشنا او عظیم الجسه موجودات، دېوان، پېريان په زړه کوي چې د زړو رواياتو له مخې يي پخوا هم د ځمکې پر سر پاچايي کړې او دا ځل يی د خپلې پاچايۍ لپاره زمونږ د هېواد ځمکه مناسبه ګڼلې وي!

همدغو توره بان دېوانو او پېریانو په ۹۰ لسیزه کې هېواد لوټې لوټې او ملت تالا ترغۍ کړ. هېواد کې يي کورنۍ جګړه لا په غرغنډو کړه او لکه د نوح توپان هر څوک او هر څه يي  تر اوبو لاندې کړل، زيروح او بې روح يی یو شان له منځه یووړل او د پخواني ژوند ټول اثار يي د نيستۍ کندې ته ورټيل وهل!

څه ښه يي ویلي«ازموده را ازمودن خطا است»

د ۲۰۱۸ کال د جولای ۲۷ مه

سرلوڅ مرادزی

د جنرال دوستم کار نامي:

 

جنرال دوستم يو مخکني د شبرغان د نفتو او گازو د پروژی کار گر د روسانو د راتگ نه وروسته د مليشو قومندان اود وخت په تيريدو سره لوړه نظامي ردبی خاوند شو  ،جنرال عبدالرشيد دوستم  په ۱۹۹۲ز کال د شمال کابل ته دداخلي توطيه گرانو سره يو چای د خپلو مليشي ځواک  سره راداخل شو ددی د مليشو بدی کار نامې د هر کابلي په ياد دي له ده نه نور د جهاد په نوم مشرانو اوددوی  مليشو او تنظيمو هم د کابل د خلکو په وژنه او چور تالان ، ورانې کې کم نه وه .

جنرال دوستم په هر وخت زمان کې د مختلفو واکمنو سره ملتېا کړی اول د روسانو ملگرتوب اود هغه وخت واکمن مرحوم ببرک کار مل، بيا د مرحوم داکتر نجيب الله  اود هغه د واکمنې سرنگونې کې پوره ونډه درلوده. د مجاهيدينو د واک پر زمانه کي د حضرت مجددي لخوا ورته د  خالد بن وليد لقب اود لوی مجاهد لقب ور کول شو  اود جنرالي په ردبه ونازول شو ،د مرحوم رباني او مرحوم احمد شاه  مسعود سره کله جوړ کله ناجوړ وو، د محترم  حکمتېار سره هم مرسته او ملگرتوب سرته رسولی  د امريکايانو ښه ملگرتوب اود طالب بنديانو بی شميره وژنه د محترم حامد کرزي ښه مرستندويه اود ښو پيسو خاوند شو  د مليشو پنځونه او نور دداکتر محمد اشرف غني ملگرتوب اود لومړې مرستېالي څوکې ورکول .د وخت په تيريدو  د مزار د زورمند والي عطا محمد نور  او محقيق سره يوه جبهه پرانستل د ترکې په هيواد کې د ايشچي سره د ناوړه چلند له امله يو کال پاته شو  او لا ملونه  خورا زيات دي؟

په همدې نژدی اونيو  کې ضيا مسعود په يوه معتبره تلويزون کې داسی وويل چی په  د فاراياب ولايت کې د جميعت او جنبش گوندونو وسلوال داوږدی مودی را ديخوا په جنگ اخته دي د ضېا مسعود وينا په هکله  سياسون او چار واکې پر دی انديښمن شول چی دقانون له مخې سياسي گوندونه بايد وسله او غېری قانوني وسلوال ونه لري د خلکو د وړانديزونو له مخې د جنرال دوستم وحشي صفته قومندان  قيصاري چی ولسونو دده له کړنو نور په تنگ وو او هم د جنبش او جميعت جنگونو زور اخستی وو حکومت مجبور شو  دا سړی ونيولو ولی په تاسف چی خاموش ملت اود قوم گيرايي په روحيه د يو شمېر خلکو مظاهری کول دولتي چاری په ټپه ودرول شوی د ترکي هيواد چارواکو په مينځگړيتوب دوستم بيا هيواد ته راستنيږي؟

که دوستم دخلکو او ولس د مشر توب دعوا کوي بيا دی ددی هيواد ټولو وگړو سره سم چلند وکړي غېری قانوني ولسوال بايد وسله حکومت ته ور کړي سم سياسيت ته دی ملا وتړي د لومړي مرستېال په توگه چی د ټول هېواد مشري لري کار وکړي قوم گرايي اود توکم پالنه ددی ملت سره جفاده که هر څوک دا کار کوي ددی ولس په قهر به اخته شي د ټول ملت له پاره د سوکالی هوډ ولري خپل  وجداني مسوليت ادا کړي   انساني سياست موخه همداده او بس م کوچی

ټاکنې اود جهادي ټېکدارانو مقام غوښتني :

 

د ۱۳۹۷ ل کال پر ۱۵ نېټه :

داوږده ځنډ وروسته دافغان حکومت او بهرنيو نړېوالو په ملتېا د ولسي جرگې او ولسواليوشورا گانو له پاره د د نوم لېکنې بهير پېل شو د ټاکنو د کميسون د رپوټ له مخې تر اوسه نه ميلونو تنو نوم لېکنه کړي، اوس د جهاد مشرانوته  اندېښنه راپورته شوه داسی مالوميږي چی په نوم لړ کي ددوی پلويانو فيصدي کمه ده يا دوی ته د تقلب کولو چانس کم دی  فورا يې په ناستو کې د ټاکنو پر بهير نيوکې پېل کړې اودا ټوله پروسه ددوی له نظره باطل وگڼل شوه اود باي ميتريک غوښتنه ېي وکړه.

اوله پوښتنه د برښنايي تذکرو له پاره همدغه ښاغلو خنډونه نه دي اچولي دافغان اواسلام د کلېمې سره جوت مخالفتونه نه دي شوي؟

دويمه پوښتنه :ايا دا ممکين ده چی دوی هر څه له سره بيا غواړي؟

دريم : داسی گوندونه چی ځانونه د هر څه خاوندان واکمنان بولي  سياسي گوندونو نوم پر ځانو ږدي ايا واقعا دوی داساسي قانون مطابق سياسي رسمي سياسي  گوندونه دي؟

۴: په رښتېا دا گوندونه ددموکراسی پر اصولو ولاړ سياست کوي؟

زما له انده دا پورته ټولې پوښتنې چی سمې ځواب شي دا کټگوري گوندونه د قانون اواوسني نظامي سياسي حالت سره سمون نه لري دا په دی ما نا چی دوی تر اوسه نظامي پراخه وسلوالی ډلگې لري دوی د ملي منافعو خلاف د خلکو زورونه کوي، دوی تل د خپلو ځانونو، ډلو تنظيمونو له  پاره ځانگړي  امتيازات غواړي ،څوکې غواړي او هر څه د ځان له پاره روا اودبل حقونو پايمالوي.

دديموکراسی اصول خودادي چی دوی په ارامه فضا کې دخلکو سره ليدنې وکړی د زور او زر په واسطه نه بلکې د ازادو رايو په واسطه خپل استازي ولسي جرگې او ولسواليو شورا گانو ته وټاکي.

شته په هېواد کې سياسي ملي مطرح گوندونه چی نه پوځي ځواک نه زور او نه زر لري په دموکراسی او ولسونو ټينگ باور لري که د همدغو ټوپکسالارانو د زور او زرو ويره نه وي دوی به خپل استازي په مېړانه بريالي او پارلمان ته راولي مستقل شخصيتونه ملي هوډمن پر هيواد او خلک مين نوماندان هم شته چی تر تنظيمي کړيو سل ځله بهتر ه دي.داسی نوماندان پکې شته  ولسونو ته يې خپله تگلوري وړاندې کړي ولی ولسونه نور د چا په زور او زر باور مند نه دي دا ځل هغه چا ته رايه ور کوي چی ملي ژمنتېا ولري اود ولس له پاره د يو خادم او رښتني چوپړ هوډی يې کړی دا ځل چانس او بری د ملي وطنپرستو نوماندانو له پاره زيات ليدل کيږي .

م کوچی

 

وسلوال ګوندونه باید بې وسلې شي

 

د حکومت لخوا په فاریاب کې د یو محلي ملیشه يي قومندان نظام الدین قیصاری نېول کېدا چې په بېلا بېلو جنايی جرمونو او مرکزي حکومت ته په ښکنځا، وسلوال ګواښ او عملي پوځي برید تورن او مسوول دی، د شمالټلوالې لپاره چې سر کې يي عطا نور، رشید دوستم، محقق، صلاح الدین رباني او ضیا مسعود لوبیږي، د خپلو سمتي او تنظیمي ګټو لپاره لنګه غوا ګرځېدلی.

شمالټلواله چې په تېرو څو لسیزو کې د ګډوډیو او بحرانونو په رامنځته کېدا او بیا يي مرکزي حکومت پورې په تپلو کې پخه تجربه او دنده لري، دا ځل بیا يي وغوښتل د حکومت لخوا پر یوه عادي قومندان د تورونو څېړنه، د هېواد په شمال او که وکولای شي په ټول هېواد کې د یوه بغاوت او اړودوړ کچې ته پورته کړي.

بلخوا دا ټلواله څونه چې په ملي کچه د حکومت لاسته راوړنې او بریاوې زیاتیږي او په تېره بیا کله چې د یو شمېر طالبانو سره د روغې جوړې خبرې رنګ راوړي او د دایمي اوربند او سولې په موخه لوری خپلوي، هومره یاغي کیږي او د نورو ترهګرو او داعش په څېر د مرکزي حکومت او ولسونو په وړاندې دریځ نیسي.

دا چې د اسلامي هېوادو د همکارۍ سازمان په یوه لیک کې د افغانستان او پاکستان دیني پوهانو ته لیکي« افغانستان کې د حکومت پر وړاندې  ټولې جګړه مارې ډلې ترهګرې دي، روهي بریښنا پاڼه»، سره د دې چې پرځای خبره ده او موخه يي البته بهرنۍ ترهګرې ډلې لکه داعش او پاکستاني طالبان دي، خو که دې سره یوځای څوک په کور دننه د مرکزي حکومت په وړاندې، د شمالټلوالې ویجاړوونکي دریځ او اقدامات له پامه وغورځوي او هغه د داعش او نورو ترهګرو سره همغږی او تړلی ونه ګڼي او یا ترهغو لږ ارزښت ورکړي، یوازې د حقیقت یو اړخ بیانوي او د ستونزې د حل پرځای هغه لا پېچلې کوي.

هغه هېوادونه او بنسټونه چې داعش او نور ترهګر سمبالوي او وسلوال کوي يي، په ورته وخت کې د شمالټلوالې یاغیان باغیان هم په شا ټپوي او دوی سره په هر اړخیزه مرسته، مرکزي حکومت پښو درېدو ته نه پریږدي.

په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني او اجراییه مشر عبدالله عبدالله بروکسل ته د ناټو غونډه کې د ګډون لپاره سفر کړی، چې تر ۲۰۲۴ کال پورې افغانستان سره د ناټو غړو هېوادو د ملاتړ ژمنه پخه کړي؛ په ورته وخت عطا نور، رشید دوستم او محقق په اصطلاح د «افغانستان ملي نجات ټلوالې» په استازیتوب ناټو ته لیک لیکلی چې یوه برخه کې يي داسې کښلي«رییس جمهور غني و حکومت مرکزي تحت نام پروسه صلح، همواره سعی کرده تا زمینه نفوذ ګروهای دهشت افګن را بر سایر مناطق فراهم سازد و ازین طریق امیال شوونیستی خود را تقویت بخشند.چنانکه عناصر فاشیستی در داخل دستګا حکومت بر شخصیت ها، متنفذین و کادرهای اقوام مختلف باسوی استفاده از اصطلاح حاکمیت قانون دوسیه میسازند، ترور فیزیکی، شخصیتی و سیاسی میکند و نفاق را بین اقوام ساکن افغانستان و احزاب سیاسی دامن میزنند. این حلقات حتی نیروهای دهشت افګن را که قاتلین مردم افغانستان و متحدین بین المللی ما هستند، مکافات میدهند و کسانی را که برای دفاع مردم و وطن شان قربانی میدهند تجرید وحتی با تزویر و نیرنګ به حبس میکشند و شکنجه میکنند»، دوستان بین المللی ما باید بدانند که: …..مردم ما دیګر تحمل ادامه برخورد فاشیستی حکومت مرکزی را ندارند و به همین هدف هزاران تن از اهالی در ولایات مختلف به تظاهرات و حرکت های مدنی دست زده اند، که این فقط یک اغاز است»

له هغه ځایه چې د ناټو غونډه کې روسیه، ایران او پاکستان غړیتوب او ګډون نه لري چې د شمالټلوالي لیک ته ارزښت ورکړي، د ناټو والا به دا لیک ترلاسه هم نه کړي، څه رسیږي دیته چې څوک يي ولولي!

دې لیک کې ټلواله د مرکزي حکومت د نیرنګ او تزویر خبره کوي او طالبانو سره د حکومت په وروستي اوربند يي زړه تڼاکې ښکاري. د «احزاب سیاسي» او «مدني حرکت» کلمې هم کاروي، له اساسي قانون څخه هم غږیږي او د وطن د دفاع دعوه هم لري.

خو دا هېروي چې سیاسي احزاب یوازې سیاست کوي او وسلې نه لری او نه يي کاروي. د افغانستان اساسي قانون له مخې هم ګوندونه وسله نه شي لرلای او نه يي کارولای شي.

د دوستم د ډلې د قیصاري کسانو میمنه کې «د مظاهرې په ترڅ کې د ولایت پر ودانۍ حمله وکړه او یوه برخه یې وسوځوله. په مظاهرو کې۳  تنه ووژل شول او ۱۰ نور ژوبل شول» ویل کیږي چې یوازې قیصاري په فاریاب کې د اووه زره په شاوخوا کې وسلوال لري. اوس پوښتنه دا ده، دوی د کوم مدني حرکت په اړه لاپې وهی!

ایا دوستم د ښاغلی ایشچی سره چې یو مهال يي مرستیال او هم ټبره دی، تر انساني سلوک وراخوا زیاتی ونه کړ؟ ایا دوستم چې مرستیال ولسمشر دی، په داسې کړنه باید مجازات نه شي؟ ټلواله ناټو ته د کوم اساسي قانون خبره کوي؟

ایا عطا نور د بلخ د ولایت په مقام د اصف مومند غوږ لکه د…. پشان ونه داړه؟ ایا د ناټو غړي هېوادونه چې افغانستان کې مېشت دي، دا هر څه پخپلو سترګو نه ویني!

د رشید دوستم د دفتر مشر عنایت الله فرهمند امریکا غږ ته دا هم وايي« حکومت د خلکو د غوښتنو په وړاندې بې ځوابه پاتي شوی او بې تفاوته دی او داسې حالت خلک پراخو او جدي اعتراضونو ته هڅوي. که دا ځلې حکومت د خلکو په وړاندې له وسلې کار واخلي او ډزې وکړي، بیا دې د ورته عمل انتظار ولري.»

که د دوستم تنظیم وسله نه لرلای او دا وسله يي په ناقانوني لارو نه وای تر لاسه کړی، فرهمند څنګه حکومت ته د وسلې کارونې ګواښ کوي؟

اعلامېه2:

 

دافغانستان د ملي پرمختگ  گوند دارلانشا:

نېټه ۱۳۹۷دچنگاښ ۱۱

درنو هېوادوالو دافغانستان د ملي پر مختگ گوند په هېواد کې داساسي قانون د منل شوو موادو په نظر کي دخپل گوند ټولی مرامي موخې تنظيم اود عملي کولو له پاره د خپلو ولسونو ديوالي ، سوکالی او تل پاته سولی په خاطر مبارزه کوي .

زمور گوند په ټول توان سره دافغان ولس د يوالي ، ملت جوړوني د قانون حاکميت د ورونو ميليتونو د برابرو حقونو ور کول غواړي ،هغه ميليتونه چی په گران هېواد افغانستان کې ژوند کوي برابر حق لري د هر ډول ژبني، مذهبي، قومي تغصب پر وړاندې خپل کلک دريځ اود مخالفت غږ پورته کوي.

په دی وروستيو ۱۷ کلنو کې د پردي پاللو، قوم گرايي ، ژبپالنو ،  د پدرام خراساني پالوو گنگوسي څرگنديږې د واحد نه ماتيدونکي هيواد افغانستان د ويشلو خوبونه ويني دافغانستان د ملي پر مختگ گوند دا ډول څرگندونې په کلکو ټکو غندي د واحد، قوي ځواکمن،  ازاد افغانستان غوښتونکي دي، اوددی وېاړلي هېواد هر ډول کورني او بهرني دښمن ته د خپلو ولسونو په مټ دا سې خوله ماتونکې گذار ورکول غواړي چی د پرديو غلامانو تا لي څټو،  راتلونکو نسلونو ته يوه تاريخي تجربه وي.

عبدالحی مالک دافغانستان د ملي پرمختگ گوند ريس

 

د اوربند معجزه

 

د کوچني اختر په ویاړ، د طالبانو په وړاندې چې د حکومتي واک ترلاسه کولو لپاره د مرکزي حکومت او هېواد مقابل کې جنګیږي، د افغان حکومت یو اړخیز اوربند په تېرو دوه لسیزو کې هېوادپال اقدام او کمساری نووښت ګڼل کیږي.

اوربند د سولې په اړه په کور دننه د افغانانو ترمنځ ملي اجماع او په سیمه ایزه او نړیواله کچه هم د اجماع کړۍ پراخه کړه.

د شمېرلو کسانو د مخالفت سره سره ، اوربند څخه د افغانانو او نړیوالو ملاتړ دومره پیاوړی او پراخ وو چې که یوخوا يي د جګړې پلویان نهیلی او د سولې پلویان هیله من کړل، بلخوايي افغانانو ته هغه لار په ګوته کړه چې که په ټینګو ګامونو يي ووهي، سولې ته رسي او ډېره لیري نه ښکاري.

د اوربند اغیز، طالبانو کې جګړه مارې او متحجرې ککرۍ چې یوازې جګړه د هېوادنیو ستونزو د حل کیلي ګڼي رسوا کړې، خو دې سره یوځای يي هغه استخباراتي کړۍ لکه ISI او بهرني ملکونه چې د  سخت دریځو او مټکورو طالبانو په مټ افغان هېواد کې خپلې موخې پالي، هم افشا او ګوښه کړې.

همداراز اوربند طالبانو کې سوله غوښتونکي او جګړه مار طالبان سره بېل او افغانانو ته وروپېژندل او په نظام کې دننه يي هغه کړۍ هم بربنډې کړي چې غواړي د حکومت د روغې جوړې تګلار سبوتاژ او د ملي توافق مخه ډب کړي. اوربند سوړزړي، چوب او نهیلی افغانان په خوځښت راوستل او هغو کې يي سا پوو کړه چې سوله ورته د نالاسرسي وړ او ځلوب (سراب) ښکارېده.

د ډیورند پر کوزه غاړه بېځایه شویو افغان کډوالو یو شمېرځوانانو د جلال اباد په لور د سولې په لاریون کې له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې خپلمنځي خبرو ته لار پرانیځي او د جګړې پرځای د خبرو اترو په مټ ستونزې حل کړي. دوی چې جلال اباد ته تازه رسېدلي، غواړي نورو ولسوالیو ته هم سفر وکړي او د اوربند او سولې پيغام ټولو هېوادوالو ته ورسوي.

دوی د دړې پرمخ په یوه شعار کې لیکلي« له تورخمه تر کابله، جنګ بدرنګ دی، موږ سوله غواړو!

دا شان دوه ورځې مخکې د سولې هغه کاروان چې له هلمنده پيل او تر دوه میاشتو پلې او کړاوومن سفر وروسته کابل ته راورسید، ولسمشر غني سره په کتنه کې يی خپلې غوښتنې په څلور مادو کې حکومت ته وسپارلې چې غټ ټکی يي د اوربند دوام او طالبانو سره د خبرو له لارې د ستونزې حل دي. ولسمشر غني هم لاریونوالو ته ډاډ ورکړ، چې غوښتني يي مني او که طالبان اوربند ته ژمن پاتې شي، هغه به یو کال نور هم وغځوي.

د سولې نوموړي کاروان سره ولسمشر دا هم ویلي«د افغان طالبانو مشر ملا هیبت الله که هرځای وغواړي موږ د سولې په اړه خبرو ته ورسره چمتو یو»

بل لوري ته د هېواد ۳۵ ګوندونو مشرانو د ولسمشر غني سره په ارګ کې وکتل او د اوربند او سولې په اړه يي د حکومت تګلار تایید او د هغې په پلیتوب کې يي خپل غوڅ ملاتړ اعلان کړ. په نظام کې دننه هغه کړۍ ګوښه او رسوا شوې چې د ستونزو په حل کې په جګړې ټینګار کوي، هغه هم د پردیو په لمسون او ملاتړ!

په سیمه او نړیواله کچه هم له اوربند څخه پراخ ملاتړ شوی او د افغان حکومت د خبرواترو او سولې تګلار د ډېرو هېوادو او ټولنو د تایید او ملاتړ وړ ګرځېدلې.

د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان طالبانو پر تحریک غږ وکړ چې حکومت سره د اوربند موده وغځوي« د سعودي دولتي اژانس SPA د پنجشنبی په ورځ (جون ٢١) په خپله رسمي وېبپاڼه کې رپوټ ورکړې چې ملک سلمان د ولسمشر محمد اشرف غني سره د تیلیفوني خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې له هلو ځلو سره د سعودي عربستان ملاتړ څرگند کړیدی.امریکا غږ» که څه هم  طالبانو کې سخت دریځه ډله د جګړې پلوي ده، خو ډېری طالبان تر اوربند وروسته نه غواړي چې جګړې ته دوام ورکړي.

له پکتیکا څخه ازاد خبریال ساحل منګل راپور ورکوي« د دغه ولایت په ومني ولسوالي کې د سولې یا اوربند پلوي طالبانو او د اوربند د مخالفو طالبانو ترمنځ نښتې شوي دي.د منګل په وینا د پکتیکا چارواکي تاییدوي چې په دې نښته کې ۹ تنه وژل شوي او ۳ نور ژوبل شوي دي.د پکتیکا امنیه قوماندان ملپاسوال محمد عظیم هاشمي وویل چې د طالبانو د دغو دوو ډلو ترمنځ جګړه د ومني ولسوالي په(اتوخونو) سیمه کې هغه مهال ونښته چې د طالبانو يوې ډلې غوښتل د افغانستان له حکومت سره د جګړې پر ځای سوله وکړي، خو بلې ډلې يې مخالفت وکړ،تاند»

همدارنګه د لوګر په نارامه ازره ولسوالي کې د قومي مشرانو او سپینږیرو په منځګړتوب د سیمې طالبانو له حکومت سره د دایمي اوربند اعلان وکړ.

که پرون د اوربند او سولې غږ د استخباراتي کړیو په توطیو او د طالبانو په انتحاري بریدونو او ډزو کې مړژواندې او پوره نه اورېدل کېده، نن د افغان ولس د ویښتوب او د سولې په اړه د افغان حکومت د تګلار پر بنسټ د رامنځته شوي ملي او نړیوالې اجماع په برکت رسا شوی او تر ټولې نړۍ رسېدلی دی.

که پرون په طالبانو کې متحجرې او مټکورې ککرۍ واکمنې وي او د بهرنیو استخباراتو په ملاتړ يي خپل هېواد کې جګړه پرمخ وړله، نن هغه ککرۍ ګوښه کیږي او روغ فکر طالبانو ته هم حکم کوي په سد شي او د جګړې پرځای خپلې غوښتنې د سولې له لارې وغواړي.

سوله په پای کې بری مومي او د جګړې دیو به خامخا په ګونډو کیږي!

د ۲۰۱۸ کال د جون ۲۲ مه

سرلوڅ مرادزی