ښایسته افغانستان

v

د ښـــکلا ســاری یې کم دی یـو روڼ ستـوری د آسمان دی
پرهـر زړه ورباندې روغ شي څومره خوږ نـوم د جانان دی
که د غـرو رغـو وږمـې يـې خـوشـبـويـي راوړي لـمــن کې
تــه بــه وايـې لـه جـنـتـه بـــوي رالــوتــی د ریــــحـــان دی
پــه رضـا دوزخ تـه درومي خـو پــه زور جـنـت تـه نه ځي
دا صـفـت پـه دې نــړۍ کـې بـس ځــانګـړی د افــغـــان دی
و نـیـواک تـه يـې اغـیـار تـل رنګارنګ پــلـمې کړې جوړې
د آسـیـا زړه کې ځـلـیـږي ډېــر ښــایـسـتـه افـغـانـسـتان دی
له مــادي نـعـمـتـو ډکـې یـې د هــســکــو غــرو سـیـنې دي
ځکه هـر ځـواکـمـن خـونـخـوار يې د نـیـولـو پـه ارمان دی
چې مـنـصب له غـلـیـم غـواړي ورکـوي د خـپـل کــور واک
د هـغـه ســړي پــه خــټــه کې ژونــــدی کـلـه ایــمــــان دی
د وطـن د مــحـبـت ویـنـا يـې خـولـه کـې بـــده ښـــــــکاري
د هـغـو چـې شـخـصـي ګــټـې د غـــيــور اولـس تــاوان دی
تــاریـخـي ښـکلـي هـیـواد کـې چـې مـنـي د بـیـلـتون کرښه
د پـرديـو چـتـر لانـــدې پــردیــپـــــــــال لـــعــیـــن روان دی
چـې قــومـي مـخـالـفـت راپــــاروي د ورونــــو مـــنـــځ کې
مـخ بــه یــې تـور وي تـر ابــده نـه انسان دی نه افغان دی
ع. علیمي ۱۵/۱۲ / ۲۰۱۵