د مينې کعبه

نور محمد غفوری

 

څوک به وایی چې شل نه ئې ته شپیته یې                           که هـر څه ئې ته ملهم زمـا د زړه یې

هره ورځ مې د خـوښۍ د آسمان لـمر یې                            هره شپه کې مې د لارې څراغ ته یې

که په سپینه ګیره بیـــا بیا انتــخاب کـــړم                            بیا له ټولو ښکلو، ښکلې راته ښـه یې

تــه د ګلو امــیـل نه یې چې شـیـتـــه شې             د سـرو زرو غاړکۍ یې تل تــازه یې

زمـــا عـشق کلـــه تـابع د زمــــانې شی                ها اول چې معشوقه مې وې هـغه یې

پــه لـیـدو د زمـا هـر ســلول رڼــــا شی                ته زما د ژوند شیبو ته لـــمرخاته یې

د هــیچــا مې بندګی قــــــبوله نــــکړه                 خو زما د عشق معبود ته مې کعبه یې

کابل- افغانستان

30.01.2018

 

دا څه حال دی؟

دلته مینه ورکه شوی
دلته وینه سپینه شوی
د متاع ارزښت لوړیږی
د انسان ارزښت ټیټیږی
زخمی دلته هر ځیګر دی
دلته هر زړګی پرهر دی
دلته هر کور کی غمونه
هره خوا اورم اهونه
دلته زر تعینونکی
دلته زور د حد ټاکونکی
دلته شر او شور حاکم دی
دلته هر حاکم ظالم دی
دلته مشر کشر نشته
هیڅ ارزښت د مشر نشته
دلته هر سړی سردار دی
دلته هر کمزوری خوار دی
دلته هر عالم هک پک دی
چی منطق دلته ټوپک دی
قانون دلته په ګونډو دی
قانون دلته په زارو دی
یا تدبیر د بدلون وکړۍ
او یو هوډ د سمون وکړۍ
یا ژوندی په مړو حساب شۍ
یا د جنګ اور کی کباب شۍ

زمادسنګر ملګریه !

 

محمد عیان عیان

22489990_719539858245343_3963221919962441269_n

زمادسنګر ملګریه!

********************

ستاپه سره سنګرباندی به سره کلان کتارشی

واړه سره تیري به دې خپل وطن نه جارشي

لاره چی دې غوره وه له ستونځنې ډکه وه

ډیریې ځورولې، هراشغال، که سوریاشین و

ګرده دوشمنان به دې اخیر دلته سنګ سارشي

*********************

اوزمونږ دسنګر ملګریه!

*********

پام چې وارخطا شې مرګی دژوندپایله ده

ستاغوندې سرتیروبه ګورتل ګل اوګلزارشي

تاوه قربان کړې ښه  ځوانې دولس لارکې

بیشکه چې لانورډیربه قربان په دغه لارشي

کلک لکه پولادوې چی څووارې ویلي شوی بیا کلک شوی

ژونددې بیاهم وقف ؤکه هره ورځ په دارشي

*********************

ویره ترهه نه وه ستا مغروکې له آزل ځنې

ستازړورتوب  به دې ملګروته معیارشي

ته هوښیارمؤرخ ،تکړه شاعر، کیسه لیکونکی وې

ډیرزیات فرهنګیان به دې مصروف په دغه کارشی

ته خوبختوروې خپله خاوره کې دې  کور شو

وایه اوس زمونږه چی مو قبر بل دیار شی

دلیکلونیټه یی : دهالیند په وخت دسهار پنځه بجی  26/7/1396 – 18/10/2017چی همدانن په یې ځناځه په خپل وطن کې خاوروته وسپارل شی

اروادې ښاده وي

نړۍ

 

چـا تـه فـردوس د خوشحالـيو عشرتو نړۍ ده
د چــا لــپــاره جــهـــنــم د عـــذابـــو نــړۍ ده
د اور لـمبـو کې مظلومـان سوځي بهيږي ويني
د ظـلـم کـور د رڼــو اوښــکـو تـويـوو نـړۍ ده
پخوا پـه سـتـرګـو د ظالم کې د حـيـا پرده وه
اوس شـرم تـلـلـی د زورواکـو لـيـونـو نـړۍ ده
لـه دريم جـهـانـه پـرونـي پـيـوسـتون کډه کړې
پـه کـې پـيـريان ځـالې کوي د واهــمو نـړۍ ده
د نـاپـيــيـلـو هـيـوادونـو مـفـکـوره ورکـه شـوه
مستو سـتـرځواکو تـه د سر د ټـيـټـوو نـړۍ ده
تــرهــگــري جـــوړه ده د چــا نـاولـو لـوبـو لـره
انـســــان وژنـــه د جــنــت د خـپـلـوو نــړۍ ده
اوس جـهـالـت وسـيـلـه کـيــږي د مـوخـو لپاره
شيطان تــه ښکلې د ځـانـمـرگو مدرسو نړۍ ده
د آسـيـا د زړه سـکـتــه کې خـپـلــې گټې غواړي
دا د لاسـبـرو ويـنـو څـښـونـکو وحشتو نړۍ ده
يـو پټ خـيـرن لاس د افغان ملي سنگر ورانـوي
بې کچې چـاغـه د تـعـصـب او نـفــرتـو نړۍ ده
پـيـښـور کـوټـه کې هـويت لـه پـښـتـنـو تښتوي
سـاده پـښـتـون غـلامـوي د تـوطــئــو نــړۍ ده
پنـجـاب غـاصب د پښتانه کور پر تـوپـونـو ولي
وايـي چـې دا مـې د لـعـلـونـو خــزانـو نـړۍ ده
د تـرهـگـرۍ د دسـيـسې دام کې افـغـان نـښـتـی
ځـکـه لـه امــو تـر ابـاسـيـن د هــديـرو نــړۍ ده
”عليمي” پوه به شي راويښ به شي که دا ونشي
ويــده ورکــيــږي دا د ويــښــو ولـســو نــړۍ ده
عظم الدين عليمي

اته کاله مخکې ليکنه (کابل ــ 07/11/2009)

 

 

نه کوم وياړ پاتې افغان ته نه يې له چا سره سيالي ده
شـرمـېـدلـو شرمـولې د تـاريـخ تـېـره هـسـتـي ده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د واکــمــنــو شــمــلــه جـگــه د بــيــان پـــر آزادۍ ده
وايـي ښـه لاس تــه راوړنــه د غـربـي دمـوکراسۍ ده
هـر څوک هر څه شي ويلی بېلگه يې کمه پـه نـړۍ ده
خـپـل فـرهـنـگ ځـپـي بـې ډاره چــې آزاده رسنـۍ ده
پـه کـار نــه دي سـانـسـورونــه دا دوره د انـارشـۍ ده
د ملـت پـر اوږو نــاســتــه نـامـسـئــولـه شان ډلگۍ ده
ســرنــوشــت د ولـســونــو خـــواري فــقــر غـريـبـي ده
نه کوم وياړ پاتې افغان ته نه يې له چا سره سيالي ده
شــرمــېــدلــو شــرمـولـې د تاريخ تـېـره هستي ده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دسـيـسـو کـړلـو رامـنـځـتـه د افـغـان هــيــواد نـيــواک
نـــاپـــوهـــي د افـغـانـانــو يـې لامــل ښـکـاره تـابـنــاک
خلک هک پک دي اريان پاتې نه يې زور نه يې څه واک
فضا ځـمـکـه يـې د بـل ده ورسـره نـشـتـه کـوم ځـواک
د دولـت مـخـالـفـيـن هـم عــمــل کـړی نـه شي خپلواک
پـه تـيـارو د جــهــالـت کـې يـې د ســتــرگـو لـيـد ناپاک
پـوهـېـدی نـه شـي چـې لاس کې د غليم يې رهبري ده
نه کوم وياړ پاتې افغان ته نه يې له چا سره سيالي ده
شـــرمــېــدلــو شـرمـولـې د تاريخ تـېـره هستي ده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ډېـر جـــوړ شــوي ســازمــانــونــه رنـگـارنـگـه مــدنــي
آراسـتــه څـيـرې پـه کـې اخـلـي مـعـاشـــونــــه ډالـري
نـاخـبـر لـه هـغـو وږو چــې نــه يـې کـور شتـه نه کالي
پـلــورل شــوې فـــابــريـکـې او کـارځــايــونـــه دولـتـي
بـېـکـارانـو تــه کـار نـشـتـه گـرځــي ســر تـنــدی وهــي
بې گـنـاه خـلـک هـمـېـش وژنـي هـم تـرهـگـر هم بهرني
پـټـه خـولـه د مــدنـي هـيـڅ نـه وازيـږي د گـونـگـي ده
نه کوم وياړ پاتې افغان ته نه يې له چا سره سيالي ده
شـرمـېـدلـو شـرمـولـې د تـاريـخ تـېـره هـستي ده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د هـيـواد پـر شـتـمـنـيـو بـانـدې جـوړ د لـوټ غوبـل دی
مـخـنـيـوی د فـسـاد نـه شي دولـتي ماشين غل غل دی
د مافيا کاروان مست مست ځي کثافت دده مـنـزل دی
لـوڅ لـغـړ يې کـړ هـر چيرې که معدن دی کـه ځنگل دی
پـر جــرمــونــو بـنــديـز نـشـتــه زړور مـجـرم دغـل دی
سترگه يې نه سوځي له چا نه په رڼـا ورځ يې مزل دی
د تـپـلـي جـنـگ پـه غـېږ کې خـپلسري ده ورانکاري ده
نه کوم وياړ پاتې افغان ته نه يې له چا سره سيالي ده
شـرمـېـدلـو شـرمـولـې د تـاريـخ تـېـره هـستي ده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سـتـر نـفـاق يـې پر ځاي ناست دی اتفاق يې دی شړلی
د مـلـي گـټـو سـنـگـر دی نـن ځــانــي گــټــو نــيــولــی
قـوانـيـن تـش پـه نـامـه دي د زور ـ زر څښتن ښاغلـی
بس يـــوازې بــېــوســانـــو د قـــانـــون حـکـم مـنـلـی
انـضـبـاط او دسـپـلـيـن لـه دولـتـي چــوکــاټ وتــلــی
لـه آمــره اطـاعــت د مـــادون ورک ســر يـې خـوړلــی
”عليمي” د دې حــــالاتـــو دوام لــــويــــه تـبـاهــي ده
نه کوم وياړ پاتې افغان ته نه يې له چا سره سيالي ده
شــرمــېــدلــو شـرمـولـې د تاريخ تـېـره هستي ده
عظم الدين عليمي ـ کابل 07/11/2009

توپاني هوا

 

له قهره ډک آسمان مې خوځېدو تـه نه پرېږدي
کوڅه کې د دلـبـر مـې گـرځـېـدو ته نه پرېږدي
تـوپـان مـې لـه لاسـونـو تـښـتـوي چترۍ د امن
گـردونـه مې دوه سترگې غـړېـدو ته نه پرېږدي
خـړ خـړ سـرونـه ښـکاري د هـر چـا خبره گونگه
د تـالـنـدې کـړنـگـهـار مې اورېـدو تـه نـه پرېږدي
دا څرنگه هوا شوه په کې گام اخيستل گران دي
گـلان راتـه پـه بـڼ کـې غـوړېـدو تــه نـه پرېږدي
تيارو کې پتنگان ناست شمعې مړې دي د محفل
اســتــازي د تــورتـم يـې بـلـېـدو تـه نـه پرېږدي
پــه زړونــو کـې دنــنــه د نـفـرت د لـمــبــو زور
پـاشـلـي خـلـک بـيـا راغـونـډېـدو ته نه پرېږدي
د کـرکـې سـور انگار بـانـدې د تيلو شي پاشنـه
پټ لاس يې حرارت هيڅ سړېدو ته نه پرېږدي
له امـو تر ابـاسـيـنـه جنگ نيک فال گڼي اغيار
د گـټـې تـر حـصـول يې ختمېدو ته نه پرېږدي
د اوښـکـو د بــاران ويـالـې پـه مـخ د ښاپيريو
بـهـيـږي تـور ديـوان يې وچـېـدو ته نه پرېږدي
زخمي لـه مينې ډک د ”عليمي” زړه ځکه چوي
بـيـلـتـون يې پـرهـرونـه رغـېدو ته نه پرېږدي
عظم الدين عليمې

ناچاري

بـېـګـنـاه مـې ځــوروي وکـړمـه څــــه
مـا بـېـځـاي بـدنـامـوي وکــړمـه څــــه
مـخ د ځـمـکـې بـانـدې نـلـرم غـمـخـور
دا نــړۍ مـې شــرمـوي وکـړمـه څــــه
د اسـمـان غـوږونـه هـم راتـه کاڼـه دي
هیڅ مې نه اوري ځګيروي وکړمه څه
غورځوي مې په زور غېـږ ته د پنجاب
لـه وطـنـه مـې شــړي وکــړمــه څـــه
لـویـدیـزیان دې ټول په ما پسي راغلي
ما تـه ورور رالـمـســوي وکــړمـه څه
د هــغــه زړه کـې يـې کـرکـه ده کـرلې
زمـا زړه کـې یـې هـم کري وکړمه څه
دا وطن د پــلار نـیـکـه راتـه په کرکـو
ورانـــوي او ړنګـــوي وکــړمــه څــه
ښه پوهیږم ټولې چارې يې قصدی دي
را تـه جـنـګ لا اوږدوي وکـړمـه څــه
مجاهد نـه طالب جوړشـو بـیـا داعـــش
پـروژې تـل بــدلــوي وکــــړمـــه څــه
جـذبـوي مې داعشي پروژه ځــانــتـه
د چـــا ظلـم مـې اړ کـوي وکـړمـه څـه
لـه هیڅ جـوره يې پر ما ډډه و نکړه
تــرهــګــري پـر مــا تـپـي وکړمه څـه
د نـظـر وسـعـت پیدا نه شو افغان کـې
ورور پر ورور باندې وهي وکړمه څه

بیړنۍ چاره

 

تـوپـانـي څـپـو کې ګـرځـی د هـیـواد ستـره بيړۍ ده
د ګـرداو پـر خـوا روانــه اوږده شـپـه د تـاریکۍ ده
عجیبه يې مسافـر دي څـه ویـده دي څّه يې غله دي
څـه خـپـل منځ کې مــرور دي بېلابېله يـې ډلګۍ ده
ننګيالي زيـارکښ وګـړي دي کونجو تـه شـړل شــوي
د مشرانو يې غورځيدلې له سرو ښايسته پګړۍ ده
د مـاڼــو لـه هــره اړخــه د مـفـسـدو ټـولـی تـاو دی
وايي ډوبـه دې کشتۍ شي دا زمـوږ نه ده پردۍ ده
ترې به وځو لامبوزن یو د ساحل پر خوا به لاړ شو
زر مـو بـډو کې مـنـډلي په هر ځاي غوړه مړۍ ده
مــيــړنــیــو تـاریـخـسـازو د وطـن زړورو خــلـکـو!
یو بل ونیسئ پـه غېږ کې ستاسې مینه مـوروثۍ ده
د هــر قــوم ښــایـسـتـه ګلانو د خوږو ژبـو توتیانو
مـتـحـد شـئ مـتـفـق شئ اړ مـو خـاوره مـورنۍ ده
د ظالم لاسونه مات کړئ د مظلوم ګریوان آزاد کړئ
انـسـانـي غـږ د بـدلـون تـه مـنـتـظـره مـو نــړۍ ده
راځئ سـتـوري د سـحـر شئ د تیارو لپاره لمر شئ
د ژغـورنې لـوی لـښـکـر شئ لار رڼا د کامیابۍ ده
د بیړۍ مسیر بـدل کـړئ د ساحل لـوری منزل کړئ
«علیمي» وايـي چــې ژر شئ دغه چاره بیړنۍ ده
عظم الدین علیمي

عظم الدین عالمي

 اتفاق لار
    راشـئ خـبـرې ټـولـې پــرېــږدئ پرونۍ پرونۍ
    ورکــــړئ دا سـخــتــه ازمـــویـــنــه نننۍ نننۍ
    د بـوسـو لانـدې د اوبـو بـیـونـه څـه په کار ده
    سـتـرګــې مــو ولې پـټــوئ لـه روشنۍ روشنۍ
    د زوال لار بـانـدې کاروان له تګ راوګـرځــوئ
    شـرم دی خـپـل منځ کې روانې تربګنۍ تربګنۍ
    وسمهال مخ دي له خـطـر سره تاریخ جغـرافیه
    وژغــورئ خــــاوره مـقــدســـــه مورنۍ مورنۍ
    هیواد ګد کور دی هر افغان په کې خاپوړې کړي
    تش یـو څـو کـسـه پـرديـپـال ښـه پيژنئ پيژنئ!
    تـېـرمـهـال لارو د نـفــاق زخمي زخمي کړ وطن
    د اتـفـاق لاره کــړئ خــپـلــه ســـــږنۍ ســــږنۍ
    د بهرني تـېـري پـه وخـت افـغـانان یولاس کېدل
    راځـئ ژونـدۍ مـو عـنـعـنـه کـــړئ پلرنۍ پلرنۍ
    لـربـر افغانه پـام کـړه زړونه درنه لـربـر نه شي
    نـقـشـه تـرسـیـم کــړئ د یـووالـي سبانۍ سبانۍ
    د اټک پله باندې تور سور زرغون بیرغ ودروئ
    شــنـډه بــدرنـګـه دســیــســه کړئ لندنۍ لندنۍ
    روضه کړئ جوړه پيښور کې د میوند د فاتح(ا)
     نـوم د مـلالـې هـم کـړئ حـک پـه ودانۍ ودانۍ
    تـېـر تـاریـخي پـرتم ژوندی د پيښور د ښار کړئ
    ښـکـلـې پـلازمـېـنـه بـیـاځــلـي کړئ ژمنۍ ژمنۍ
    «علیمي» هـوډ د ولسو بـه يـې ټوټې ټوټې کړي
    اغـځــن تــارونــه پـنـجـابـي پـــه اسانۍ اسانۍ
    عظم الدین علیمي
     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ا) د میوند فاتح سردار محمد ایوب خان

يوسف خدمتگار

زنداني ناره
لکـه محشرمـینه شوه هـیره ځانځاني شـوه
زمونږه چـم کې چـې د ویـنوآرزاني شـوه
ستا تنکۍ دګل په څـیرشونډې شوې وچې
پـه مـا تـیره پـه بـیـدیـا شـپه بـاراني شـوه
تـا چـې مـخ راځـیـني واړوه تـورتـم شــو
د سـپـرلي هـوا ترخـه شـوه خـزاني شـوه
مـا ګــودر د مـیـني نـه ؤ صحـیـح کـړی
دسـفـر بـیـړۍ مـې ځـکـه تـوپـانـي شـوه
تـه مـــغـروره د کـچـه حُـسـن د بـڼ وې
پـه مـا تـیـره انـتـظار زمـا ځـواني شـوه
پـه کوڅـه کـې مُحـتـسب څوکـیداري کا
چـې نـاره د آزادۍ مـې زنـدانـي شـــوه
خـدمـتـګاردې د یـادونـو ډیـوی ګـوري
ســتا په مخ بانـدې مې پاتې نښاني شو