دروژی مياشتی مبارکي

د ټول مسلمانانو لپاره د روژی مبارکي وايم الله دی ټول هغو درنو مسلمانانو ته وس ور کړي چی په دی مبارکه مياشت کې له غريبانو سره مستی وکړي او له وسلوالو گروپونو څخه هېله لرم چی په دی مياشت کې اور بند وکړي بی گناه په خوله روژتيان ونه وژني دوی گناه نه لري لکه نن چی په خوست او هرات کې او کندهار کي وژنی وشوی دوی بايد دالله له قهر نه ويره وکړي.

.محمداقا کوچی