هند کې د تاوتریخجنو مېړونو ډبلو لپاره ناوو ته د لرګي بېټ ډالۍ