دګران هیواد خپلواکی دسلمی پرتمینی کلیزی په ویاړ.

دګران هیواد خپلواکی دسلمی پرتمینی کلیزی په ویاړ… !!! 🌹🌹🌹🌹
ګرانه وطنه ستا سلمه خو زه درنه لیری یمه !
ایمانه ! ځانه ! ګران وطنه خو درنه لیری یمه !!
ستا دباران په څاڅکو ،څاڅکو دی قسم وی زما
ستاوچکالی په شان در تږی یم خو لیری یمه !! 
ستا د سلمی ماذدیګر می ديارانو منځ کی
قرغه ،پغمان کی می لمانځلی درنه لیری یمه !!
ببوزی ږیری دا بګوی دکربړو نسل …
دا ځناور دی څوک داړی څوک دی چیچی زه درنه لیری یمه !!
ستا لویو لارو کی یی ښخ کړل په تکبیر ماینونه
دخدای په نوم دی قتلوی خو درنه لیری یمه !!
ستا مکتبونو ته اور واچوی ایره ایره شی

حجره جومات دی ورانوی خو درنه لیری یمه !!
طالب ، داغیش او I.S.I لکه چی سپی در غاپی…

دشعر سنګر کی ورته ناست خو درنه لیری یمه !!
ستا په فاریاب ، آمو پامیر باندی سوګند دی زما… ترګډ جیلمه به ورځو خو درنه لیری یمه !!

زمادژمی پلازمینی پیښوره ښاره…

لکه کابل داسی به خپل شی خو درنه لیری یمه !!
ایمان او ځان می یی وطنه د افغان وطنه…

پښتون وطنه دمنظور وزیرستان وطنه !!
اوس به درنه درته کوی داده دنن فیصله …
که سبا وار دټوپک راغی نو بیا دوطن فیصله !!! 🌹