د هیلو کاروان:

 

د ولسمشر غني د روانو هڅو په تړاو:

د غوټۍ د غوړېدو په انتظار وم

لا سپرلی راغلی نه وو خزان راغی

څو مې ځان راټولوه، جکړ له وېرې

له جکړه څخه مخکې توپان راغی

ما پخپله خوښه لار ځانته ټاکله

ناخبر له امریکې نه شیطان راغی

ما لا دم اخیستی نه وو له ټاکنو

ناڅاپي د جان کیري، ګل مرجان راغی

چې د نوي ژوند نادودې مې میلمه شوې

د زاړه ژوند په نادودو ارمان راغی

راځۍ لاره د هدف په لور کړو سیخه

په نېولې لار خو ډېرډېر تاوان راغی

څه امید په ټوکېدو، زرغونېدو دی

یو الهام راته د هیلو پنهان راغی

مسافرو بار مو وتړۍ چې ځو به

ومنزل ته مو د هیلو کاروان راغی

شعر وزمه خیالونه