اخترونه

اخترونه

اخترونه چی راځی راوړي خوندونه
هسی نه چی را تازه کاندی غمونه

اخترونو سره خوښۍ نوی کالی وی
خو زمونږ هیواد ته یی راوړل کفنونه

ګاونډیانو ته خندا او خوښي یوسی
خو افغان ته یی بارکړی وی دردونه

چی د بل کره ورځی هوس یی ډیر کړی
خو دلته وژنی د خوارانو هوسونه

ای ناصحه سوال کوم تفسیر یی غواړم
ایا برخی ازلي دي او لیکلی یی تقدیرونه؟

داسی وایی رحم خاص او قهر عام وی
پر ټول ملک یو رنګ نازل شی عذابونه

اوس چی ګورم قهر خاص دی پر خوارانو
خو دقهر لایق کړی خپل عشرتونه

چی د بل په وینو موړ وی خوشحال ګرځی
نو چا ور معاف کړل ددوی کړی ګناهونه

دچا سره کاندی لاسونه په نکریزو
چاته سرو وینو کی رنګ کاندی لاسونه

د جنت کیلیانی نورو ته تقسیم کړی
خو پخپله یی خوښ ندی جنتونه

رښتیا ووایه دا رنګ اختر د چا دی
کړی تازه د غم ځپلو بیا زخمونه

دسترخوان یی لکه تل خالی هموار وی
هغوی یی څه کوی چی خوری مدام آهونه

خدای لپاره دا د جنګ اواز خاموش کړۍ
نور په خپلو خلکو وکړۍ لږ رحمونه

خلک له هسی اخترونو نه بیزار دی
خدای دی راولی رښتيني اخترونه