الترناتیف

 

پوهندوی شیما غفوری

به هراندازۀ که از جانب یک قوم اتهامات و تحقیر ها اضافه می شود، به همان اندازه عکس العمل قوم دیگر نیز اوج می گیرد، که نتیجه آن تحقیر، توهین و بربادی هر دو قوم و بالاخره ملت افغانستان عزیز خواهد بود. بیاید هیچ قومی را توهین نکنیم و کشتی وطن را از این توفان مشترکاً نجات بدهیم.

آروزومندم اکثریت خاموش برای رفع سوء تفاهمات در این امر مهم کوشا تر گردند.

در جنگ و نفاق نه تو مانی ونه من

بی صلح و وفاق نه تو مانی و نه من

 

هر ضربه که بر قامت ملت آید

بی عیب و براق نه تو مانی و نه من

 

امروز همه یک سر و کرباس هستیم

از لاف وپتاق نه تو مانی و نه من

 

خون تن فرزند وطن یک رنگ است

از درز و شقاق نه تو مانی ونه من

 

سوزد همه تاریخ در این عصر جدال

در ناری اجاق نه تو مانی و نه من

 

بازآ که رۀ صدق و وفا پیشه کنیم

بی جنگ و فراق هم تو مانی و هم من.

۱۵ می ۲۰۱۹