د پاکستان او هندوستان د پوځي ځواک مقایسه

19.2.2019PAKISTAN OG iNDIA MILITÆRE LEDER
د پاکستان د وګړو شمېر ۲۰۴ میلیونه ۹۲۴ زره دی، د هندوستان د وګړو شمېر ۱ میلیارد ۲۸۱ میلیونه ۹۳۵ زره دی،

– د پاکستان بشري ځواک ۹۵ میلیونه دی، د هندوستان ۶۱۶ میلیونه دی،

– د پاکستان ۷۵ میلیونه ۳۲۵ زره کسان خدمت ته برابر دي، د هندوستان ۴۸۹ میلیونه او ۶۰۰ زره کسان خدمت ته برابر دي،
– 
د پاکستان ۴ میلیونه ۳۴۵ زره کسان د پوځي خدمت عمر ته په رسېدلو دي، د هندوستان ۲۲ میلیونه او ۹۰۰ زره کسان دغه عمر ته په رسېدلو دي،‌

– د پاکستان د فعال پوځي پرسونل شمېر ۶۳۷ زره تنه دی، د هندوستان هغه ۱ میلیون ۳۶۲ زره او۵۰۰ تنه دی،

– د پاکستان د احتیاطي پرسونل شمېر ۲۸۲ زره دی، د هندوستان ۲ میلیونه ۸۴۴ زره او۷۵۰ تنه دی،

– د پاکستان د پوځي ځواک ټول شمېر ۹۱۹ زره تنه دی، د هندوستان ۴ میلیونه ۲۰۷ زره او ۲۵۰ تنه دی،

– پاکستان ۱۴۰ – ۱۵۰ اتومي سرګلولې/کوپړۍ لري چې صفر شمېر یې وارولو ته تیارې دي، هندوستان ۱۳۰ – ۱۴۰ اتومي کوپړۍ/سرګلولې لري چې ۱۲ یې وارولو ته چمتو دي،

– د پاکستان دفاعي بودجه ۷ میلیارده ډالر ده، د هندوستان دفاعي بودجه ۴۷ میلیارده ډالر ده،

– په پاکستان د بهرني پور اندازه ۷۵ میلیارده او ۲۰ میلیونه ډالر ده (په وروستیو کې دا اندازه ۹۶میلیارده ډالر ښودل شوې ده)، په هندوستان د بهرني پور اندازه ۴۸۳ میلیارده او ۴۰۰ میلیونه ډالر ده،

– د پاکستان د بهرنیو اسعارو اندازه ۲۰ میلیارده او ۲۰ میلیونه ډالر ده، د هندوستان د بهرنیو اسعارو اندازه ۴۰۷ میلیارده او ۲۰۰ میلیونه ډالر ده،

– پاکستان ټولې ۱۲۸۱ الوتکې لري، هندوستان ۲۱۸۵ الوتکې لري،

– پاکستان ۳۲۰ جنګي الوتکې لري،‌ هندوستان ۵۹۰ جنګي الوتکې لري،

– پاکستان ۴۱۰ بریدګرې الوتکې لري، هندوستان ۸۰۴ بریدګرې الوتکې لري،‌

– پاکستان ۲۹۶ ټرانسپورټي الوتکې لري، هندوستان ۷۰۸ لري،

– پاکستان ۴۸۶ د روزنې الوتکې لري، هندوستان ۲۵۱ لري،

– پاکستان ۳۲۸ څرخکې لري، هندوستان ۷۲۰ څرخکې لري،‌

– پاکستان ۴۹ بریدګرې څرخکې لري، هندوستان ۱۵ لري،

– پاکستان ۱۵۱ خدمت وړاندې کوونکي هوایي ډګرونه لري، هندوستان ۳۴۶ لري،

– پاکستان ۲۱۸۲ ټانکونه لري، هندوستان ۴۴۲۶ ټانکونه لري،

– پاکستان ۲۶۰۴ زغره وال جنګي ګاډي لري، هندوستان ۳۱۴۷ لري،

– پاکستان ۳۰۷ متحرک توپونه لري، هندوستان ۱۹۰ لري،

– پاکستان ۱۲۴۰ ځای پرځای کېدونکي توپونه لري، هندوستان ۴۱۵۸ لري،

– پاکستان ټول ۱۹۷ سمندري پوځي وسیلې لري، هندوستان ۲۹۵ لري،

– پاکستان الوتکه وړونکې بېړۍ نه لري، هندوستان ۱ لري،

– پاکستان ۵ تحت البحري بېړۍ لري، هندوستان ۱۶ لري،

– پاکستان ۱۰ محافظې بېړۍ لري، هندوستان ۱۴ لري،

– پاکستان ویجاړوونکې بېړۍ نه لري، هندوستان ۱۱ لري،

– پاکستان کوچنۍ جنګي بېړۍ نه لري، هندوستان ۲۲ لري،

– پاکستان ۱۱ د ګزمې بېړۍ لري، هندوستان ۱۳۹ لري،

– پاکستان په سمندر کې د ځای پرځای شویو ماینونو او ناچاودو توکو ۳ ویجاړونکې وسیلې لري، هندوستان ۴ لري،

– پاکستان ۵۲ ملکي سمندري بېړۍ لري، هندوستان ۱۶۷۴ ملکي سمندري بېړۍ لري،

– پاکستان ۲ لوی سمندري بندرونه او ترمینلونه لري، هندوستان ۷ لري،

– د پاکستان د مزدورکارۍ د بشري ځواک شمېر ۶۳ میلیونه ۸۹۰ زره کسان دی د هندوستان ۵۲۱میلیونه او ۹ لکه کسان دی،

– پاکستان د ورځې ۸۵۵۰۰ بیرله تېل تولیدوي، هندوستان د ورځې ۷۳۴۵۰۰ بیرله تېل تولیدوي،

– پاکستان د ورځې ۴۴۰ زره بیرله تېل مصرفوي، هندوستان د ورځې ۳ میلیونه ۵۱۰ زره بیرله تېل مصرفوي،

– د پاکستان د تېلو د تثبیت شویو ذخیرو اندازه ۳۵۰ میلیونه او ۶۰۰ زره بیرله ده، د هندوستان ۴میلیارده ۶۲۱ میلیونه بیرله ده،‌

– په پاکستان کې ۲۶۰ زره ۷۶۰ کیلومتره سرکونه جوړ دي، په هندوستان کې ۳ میلیونه ۳۲۰ زره۴۱۰ کیلومتره سرکونه جوړ دي،

– د پاکستان د رېللارې اندازه ۷۷۹۱ کیلومتره ده، د هندوستان هغه ۶۳ زره ۹۷۴ کیلومتره ده،

– د پاکستان پراخوالی ۷۹۶ زره ۹۵ مربع کیلومتره یعنې له افغانستان نه یو نیم لک مربع کیلومتره لوی دی، د هندوستان پراخوالی ۳ میلیونه ۲۸۷ زره او ۲۶۳ مربع کیلومتره یعنې د پاکستان څلور برابره پراخ دی،

په لنډه؛

پاکستان د نړۍ د ۱۳۶ ځواکمنو هېوادونو په ډله کې ۱۷م ځای لري، هندوستان په دغه لست کې په متحده ایالاتو، روسیې او چین پسې څلورم ځای لري.

سرچینه: ګلوبل فایر وار او نور انټرنټ سایټونه