دوير خبر

دوير خبر

د افغانستان د ملي پر مختگ گوند د لاری يو بل مبارز رخصت واخست . سپېڅلو ملگرو دا غمونه او يوبل پسی له دی فاني نړې څخه تگونه زه پوره نا ارامه او په زړه غمگين کړم تر اوسه مو د استاد فدا محمد فدا د پکايتا د پوهنتون د عملي مرستيال اود پکاتيا ولايت د گوندي کميټی د مسول فاتحه نه وه سرته رسولی چی زمو ږ د گوند يو بل منلی او د خلکو رښتنې دوست او خدمتگار شير محمد د گوند د مرکزي شورا غړئ له دی فاني ناځوانه نړې رخصت واخستلو ملگری شير محمد زموږ د سنگر پوخ او قوي مبارز د ښو اخلاقو خاوند وو تل يي د خلکو له پاره سوليز ژوند او پرمختگ غوښتلو الله دی جنت ور په بر خه کړي اود ده قدرمندی کورنۍ ته اجل بر غواړم