عزل

د کوم ښکلي د ازاره تماشه شوم؟
تيندکونه خورم په لاره، تماشه شوم
زه د چا؟ او څه لپاره تماشه شوم؟
يو ځل نه دى، څو څو واره تماشه شوم
ښه، اشرف المخلوقات دې کړم، مننه!
د اعلى مخلوق باداره، تماشه شوم!
اى زما د زړه اواز اورې که نه!؟
اى زما پروردګـاره!!  تماشه شوم
”شېخه” څه شوې؟ ميخانه کې نسکور پروت يم!
خير دى راشه کنه ياره! تماشه شوم
هله ساه مې پکې تنګه، تنګه کېږي
هله بيايه مې له ښاره، تماشه شوم
ډېر ارزان مې سر بولۍ ته غورځېدلى
ته رانغلې خريداره؛ تماشه شوم
په هېواد به مې بيا ښکلې شېبې راشي
بدې شپې ورپسې شماره، تماشه شوم.
#هېواد
د کوم ښکلي د ازاره تماشه شوم؟
تيندکونه خورم په لاره، تماشه شوم
زه د چا؟ او څه لپاره تماشه شوم؟
يو ځل نه دى، څو څو واره تماشه شوم
ښه، اشرف المخلوقات دې کړم، مننه!
د اعلى مخلوق باداره، تماشه شوم!
اى زما د زړه اواز اورې که نه!؟
اى زما پروردګـاره!!  تماشه شوم
”شېخه” څه شوې؟ ميخانه کې نسکور پروت يم!
خير دى راشه کنه ياره! تماشه شوم
هله ساه مې پکې تنګه، تنګه کېږي
هله بيايه مې له ښاره، تماشه شوم
ډېر ارزان مې سر بولۍ ته غورځېدلى
ته رانغلې خريداره؛ تماشه شوم
په هېواد به مې بيا ښکلې شېبې راشي
بدې شپې ورپسې شماره، تماشه شوم.
#هېواد