دکوشني اختر د مبارکی پېغام :

درنو هېوادوالو ملگرو دوستان ته د کوشني اختر مبارکي وايم :

درنو دوستانو اوسنۍ اختر د تېرو السو کلنو داخترونو سره توپير لري دا په دی ما نا چی د دولت او مخالفينو ترمينځ دری ورځنې  دزبند شوی مخاليفين د خپلو بيرغونو سره کابل لورگر ننگرهار لويه پکتيا او ټول هيواد کې سره په گډه داختر مبارکی ور کوي د جمعی لمونځ يو ځای اداکړ ولسونه زيات خوښ دي ولس  ارزو لري چی داور بند په دايمي دزبند بدل شي موږ هم دا ارزو لرو چی دا کار وشي ورووژنی ختمي شي ټول بنديزونه ختم ولسونه خپلو کليو بانډو ته په ازاده سوليزه فضا کې ژوند وکړي محمداقا شيرزاد