دا څه حال دی؟

دلته مینه ورکه شوی
دلته وینه سپینه شوی
د متاع ارزښت لوړیږی
د انسان ارزښت ټیټیږی
زخمی دلته هر ځیګر دی
دلته هر زړګی پرهر دی
دلته هر کور کی غمونه
هره خوا اورم اهونه
دلته زر تعینونکی
دلته زور د حد ټاکونکی
دلته شر او شور حاکم دی
دلته هر حاکم ظالم دی
دلته مشر کشر نشته
هیڅ ارزښت د مشر نشته
دلته هر سړی سردار دی
دلته هر کمزوری خوار دی
دلته هر عالم هک پک دی
چی منطق دلته ټوپک دی
قانون دلته په ګونډو دی
قانون دلته په زارو دی
یا تدبیر د بدلون وکړۍ
او یو هوډ د سمون وکړۍ
یا ژوندی په مړو حساب شۍ
یا د جنګ اور کی کباب شۍ