نړۍ

 

چـا تـه فـردوس د خوشحالـيو عشرتو نړۍ ده
د چــا لــپــاره جــهـــنــم د عـــذابـــو نــړۍ ده
د اور لـمبـو کې مظلومـان سوځي بهيږي ويني
د ظـلـم کـور د رڼــو اوښــکـو تـويـوو نـړۍ ده
پخوا پـه سـتـرګـو د ظالم کې د حـيـا پرده وه
اوس شـرم تـلـلـی د زورواکـو لـيـونـو نـړۍ ده
لـه دريم جـهـانـه پـرونـي پـيـوسـتون کډه کړې
پـه کـې پـيـريان ځـالې کوي د واهــمو نـړۍ ده
د نـاپـيــيـلـو هـيـوادونـو مـفـکـوره ورکـه شـوه
مستو سـتـرځواکو تـه د سر د ټـيـټـوو نـړۍ ده
تــرهــگــري جـــوړه ده د چــا نـاولـو لـوبـو لـره
انـســــان وژنـــه د جــنــت د خـپـلـوو نــړۍ ده
اوس جـهـالـت وسـيـلـه کـيــږي د مـوخـو لپاره
شيطان تــه ښکلې د ځـانـمـرگو مدرسو نړۍ ده
د آسـيـا د زړه سـکـتــه کې خـپـلــې گټې غواړي
دا د لاسـبـرو ويـنـو څـښـونـکو وحشتو نړۍ ده
يـو پټ خـيـرن لاس د افغان ملي سنگر ورانـوي
بې کچې چـاغـه د تـعـصـب او نـفــرتـو نړۍ ده
پـيـښـور کـوټـه کې هـويت لـه پـښـتـنـو تښتوي
سـاده پـښـتـون غـلامـوي د تـوطــئــو نــړۍ ده
پنـجـاب غـاصب د پښتانه کور پر تـوپـونـو ولي
وايـي چـې دا مـې د لـعـلـونـو خــزانـو نـړۍ ده
د تـرهـگـرۍ د دسـيـسې دام کې افـغـان نـښـتـی
ځـکـه لـه امــو تـر ابـاسـيـن د هــديـرو نــړۍ ده
”عليمي” پوه به شي راويښ به شي که دا ونشي
ويــده ورکــيــږي دا د ويــښــو ولـســو نــړۍ ده
عظم الدين عليمي