اته کاله مخکې ليکنه (کابل ــ 07/11/2009)

 

 

نه کوم وياړ پاتې افغان ته نه يې له چا سره سيالي ده
شـرمـېـدلـو شرمـولې د تـاريـخ تـېـره هـسـتـي ده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د واکــمــنــو شــمــلــه جـگــه د بــيــان پـــر آزادۍ ده
وايـي ښـه لاس تــه راوړنــه د غـربـي دمـوکراسۍ ده
هـر څوک هر څه شي ويلی بېلگه يې کمه پـه نـړۍ ده
خـپـل فـرهـنـگ ځـپـي بـې ډاره چــې آزاده رسنـۍ ده
پـه کـار نــه دي سـانـسـورونــه دا دوره د انـارشـۍ ده
د ملـت پـر اوږو نــاســتــه نـامـسـئــولـه شان ډلگۍ ده
ســرنــوشــت د ولـســونــو خـــواري فــقــر غـريـبـي ده
نه کوم وياړ پاتې افغان ته نه يې له چا سره سيالي ده
شــرمــېــدلــو شــرمـولـې د تاريخ تـېـره هستي ده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دسـيـسـو کـړلـو رامـنـځـتـه د افـغـان هــيــواد نـيــواک
نـــاپـــوهـــي د افـغـانـانــو يـې لامــل ښـکـاره تـابـنــاک
خلک هک پک دي اريان پاتې نه يې زور نه يې څه واک
فضا ځـمـکـه يـې د بـل ده ورسـره نـشـتـه کـوم ځـواک
د دولـت مـخـالـفـيـن هـم عــمــل کـړی نـه شي خپلواک
پـه تـيـارو د جــهــالـت کـې يـې د ســتــرگـو لـيـد ناپاک
پـوهـېـدی نـه شـي چـې لاس کې د غليم يې رهبري ده
نه کوم وياړ پاتې افغان ته نه يې له چا سره سيالي ده
شـــرمــېــدلــو شـرمـولـې د تاريخ تـېـره هستي ده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ډېـر جـــوړ شــوي ســازمــانــونــه رنـگـارنـگـه مــدنــي
آراسـتــه څـيـرې پـه کـې اخـلـي مـعـاشـــونــــه ډالـري
نـاخـبـر لـه هـغـو وږو چــې نــه يـې کـور شتـه نه کالي
پـلــورل شــوې فـــابــريـکـې او کـارځــايــونـــه دولـتـي
بـېـکـارانـو تــه کـار نـشـتـه گـرځــي ســر تـنــدی وهــي
بې گـنـاه خـلـک هـمـېـش وژنـي هـم تـرهـگـر هم بهرني
پـټـه خـولـه د مــدنـي هـيـڅ نـه وازيـږي د گـونـگـي ده
نه کوم وياړ پاتې افغان ته نه يې له چا سره سيالي ده
شـرمـېـدلـو شـرمـولـې د تـاريـخ تـېـره هـستي ده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د هـيـواد پـر شـتـمـنـيـو بـانـدې جـوړ د لـوټ غوبـل دی
مـخـنـيـوی د فـسـاد نـه شي دولـتي ماشين غل غل دی
د مافيا کاروان مست مست ځي کثافت دده مـنـزل دی
لـوڅ لـغـړ يې کـړ هـر چيرې که معدن دی کـه ځنگل دی
پـر جــرمــونــو بـنــديـز نـشـتــه زړور مـجـرم دغـل دی
سترگه يې نه سوځي له چا نه په رڼـا ورځ يې مزل دی
د تـپـلـي جـنـگ پـه غـېږ کې خـپلسري ده ورانکاري ده
نه کوم وياړ پاتې افغان ته نه يې له چا سره سيالي ده
شـرمـېـدلـو شـرمـولـې د تـاريـخ تـېـره هـستي ده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سـتـر نـفـاق يـې پر ځاي ناست دی اتفاق يې دی شړلی
د مـلـي گـټـو سـنـگـر دی نـن ځــانــي گــټــو نــيــولــی
قـوانـيـن تـش پـه نـامـه دي د زور ـ زر څښتن ښاغلـی
بس يـــوازې بــېــوســانـــو د قـــانـــون حـکـم مـنـلـی
انـضـبـاط او دسـپـلـيـن لـه دولـتـي چــوکــاټ وتــلــی
لـه آمــره اطـاعــت د مـــادون ورک ســر يـې خـوړلــی
”عليمي” د دې حــــالاتـــو دوام لــــويــــه تـبـاهــي ده
نه کوم وياړ پاتې افغان ته نه يې له چا سره سيالي ده
شــرمــېــدلــو شـرمـولـې د تاريخ تـېـره هستي ده
عظم الدين عليمي ـ کابل 07/11/2009