يوسف خدمتگار

زنداني ناره
لکـه محشرمـینه شوه هـیره ځانځاني شـوه
زمونږه چـم کې چـې د ویـنوآرزاني شـوه
ستا تنکۍ دګل په څـیرشونډې شوې وچې
پـه مـا تـیره پـه بـیـدیـا شـپه بـاراني شـوه
تـا چـې مـخ راځـیـني واړوه تـورتـم شــو
د سـپـرلي هـوا ترخـه شـوه خـزاني شـوه
مـا ګــودر د مـیـني نـه ؤ صحـیـح کـړی
دسـفـر بـیـړۍ مـې ځـکـه تـوپـانـي شـوه
تـه مـــغـروره د کـچـه حُـسـن د بـڼ وې
پـه مـا تـیـره انـتـظار زمـا ځـواني شـوه
پـه کوڅـه کـې مُحـتـسب څوکـیداري کا
چـې نـاره د آزادۍ مـې زنـدانـي شـــوه
خـدمـتـګاردې د یـادونـو ډیـوی ګـوري
ســتا په مخ بانـدې مې پاتې نښاني شو