عظم الدین عالمي

 اتفاق لار
    راشـئ خـبـرې ټـولـې پــرېــږدئ پرونۍ پرونۍ
    ورکــــړئ دا سـخــتــه ازمـــویـــنــه نننۍ نننۍ
    د بـوسـو لانـدې د اوبـو بـیـونـه څـه په کار ده
    سـتـرګــې مــو ولې پـټــوئ لـه روشنۍ روشنۍ
    د زوال لار بـانـدې کاروان له تګ راوګـرځــوئ
    شـرم دی خـپـل منځ کې روانې تربګنۍ تربګنۍ
    وسمهال مخ دي له خـطـر سره تاریخ جغـرافیه
    وژغــورئ خــــاوره مـقــدســـــه مورنۍ مورنۍ
    هیواد ګد کور دی هر افغان په کې خاپوړې کړي
    تش یـو څـو کـسـه پـرديـپـال ښـه پيژنئ پيژنئ!
    تـېـرمـهـال لارو د نـفــاق زخمي زخمي کړ وطن
    د اتـفـاق لاره کــړئ خــپـلــه ســـــږنۍ ســــږنۍ
    د بهرني تـېـري پـه وخـت افـغـانان یولاس کېدل
    راځـئ ژونـدۍ مـو عـنـعـنـه کـــړئ پلرنۍ پلرنۍ
    لـربـر افغانه پـام کـړه زړونه درنه لـربـر نه شي
    نـقـشـه تـرسـیـم کــړئ د یـووالـي سبانۍ سبانۍ
    د اټک پله باندې تور سور زرغون بیرغ ودروئ
    شــنـډه بــدرنـګـه دســیــســه کړئ لندنۍ لندنۍ
    روضه کړئ جوړه پيښور کې د میوند د فاتح(ا)
     نـوم د مـلالـې هـم کـړئ حـک پـه ودانۍ ودانۍ
    تـېـر تـاریـخي پـرتم ژوندی د پيښور د ښار کړئ
    ښـکـلـې پـلازمـېـنـه بـیـاځــلـي کړئ ژمنۍ ژمنۍ
    «علیمي» هـوډ د ولسو بـه يـې ټوټې ټوټې کړي
    اغـځــن تــارونــه پـنـجـابـي پـــه اسانۍ اسانۍ
    عظم الدین علیمي
     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ا) د میوند فاتح سردار محمد ایوب خان