ګـیـلی

محمد يوسف خدمتگار

جانانـه پـوه شه چې هـر څه پـه خوله ویل ښه نه وي
له هـیڅ سرزوري نه د ټپ ملـحم غوښتـل ښه نه وي
چې مې هـــر لوری تـه بیايـي درسره یـمـه زړګــیه
سفــر کې پــه بې لارو لکـه غـلـه ورتـلل ښه نـه وي
د آرمان د بـیـدیـا ګـله بس له وړانـــدې راتـه خانــده
اغـیـار د زمانـې تـــه مسکــیـدل کــتـل ښـه نـه وي
خوږې میني راګـوره زه دې ځان باندې شکـي کـړم
د مـیـني لـه کـوڅـې نـه د مئـیـن شــړل ښـه نـه وي
یـادونـه دې جانانـه پــه وعـدو وعــدو زاړه شـول
د حل لاريي پیدا کړه ژوند پـه غـم بايلل ښه نـه وي
خـدمـتــګاره ځان تـیـار کـړه دجانان خـوالـه ورځـو
پــه میـنـه کې ګـیـلې ویـل پـلـمې کول ښــه نـه وي

روغتون