تحلیلی برتازه ترین ماجرای سفارت افغانستان درکانادا !

چنانچه همه میدانیم کشورکانادا از دیر بدینسوگام های در برابر منافع مردم وکشورافغانستان برمیدارد. اما متآسفانه این منافع در زمان جهاد در مقابل اردوی سرخ شوروی بصورت خصمانه ظاهرشد چونکه سیاست های سیاسی و نظاهی کانادا بااستراتیژی شبکه های استخباراتی پاکستان تلفیق گردید وحکومت کانادا در هم آهنگی با سازمانهای استخباراتی کشور پاکستان فعالیت های استخباراتی و نظامی را زیر نام کمک به مهاجرین افغان در شهر پیشاور آغاز نمود. نخست تحت نام کمیته ای خدماتی کشورکانادا برای مهاجرین افغان که با تأسف از سوی مرحوم عبدالرحمن غفوری یکی ازروشنفکران آنزمان که به حیث آمرکمیته سیاسی جمیعت اسالمی افغانستان ایفای وظیفه مینمود رهبری میگردید . البته باید گفت که ادعای این کمیته ء کانادائی تالش های بازسازی ،تقویت فعالیت های فرهنگی و کمک با تعلیم وتربیت مهاجرین افغان و تأ سیس کورس های زبان انگلیسی متمرکزبود که مطابق استراتیژیی امنیتی کشور کانادا اکثرجوانان مهاجرافغان را برای اعزام به کانادا در همین کورسهای انگلیسی اماده میساختند.واین جوانان از سوی شبکه استخباراتی کانادا بحیث گماشته گان خود در بسیاری از مراکز سیاسی استخدام میشدند ، بطور مثال عمر زاخیلوال سفیر کنونی افغانستان در اسالم آباد و عمر داؤد زی رئیس پیشین دفتر حامد کرزی و سفیردر پاکستان که ازهمان جوانان مصاب شده به ویروس استخباراتی کاناده بودند. این افراد برخالف اراده مردم افغانستان ازسالهای سال بدینسو بر مراکز حساس کشور افغانستان سلطه یافته است . http://www.dailymotion.com/video/x5w5of7 و اما در مورد خانم شینکی کروخیل. هرچند در رشته طب تحصیل نموده اما تحصیالت در رشته حقوق و تجارب سیاسی هم دارد وبه زبان انگلیسی مسلط است وی بدون اطالع حلقه های سیاسی خاصی )سفارت های کانادا در کابل واسالم آباد ( به سفارت افغانستان در کانادا مقررو آغاز به کارکرد و از همان آغاز این حلقه ها میخواستند افراد ذوب شده در استخبارات آنکشور با این پست تقرر حاصل کنند ، اما خواستند که برای بدنام ساختن خانم کروخیل اسناد ومدارکی را جمع آوری نمایند که باالخره توانستند به نامه ای به امضای خانم کروخیل عنوانی وزارت خارجه افغانستان دسترسی پیدا نموده وآنرابه عنوان یک سند مهم امنیتی به نشربرسانند. درحالیکه آن نامه یک نامه عادی بوده که در شرائط عادی ودر مناسبات دیپلوماتیک بین کشورها، خانم کروخیل حق داشته است تا به وزارت خارجه کشور متبوعه خود از انجام معامله بالمثل با کشور میزبان تقاضا نمایند . پس چنین استنباط میگردد که کشورهای بزرگ صنعتی جهان به شمول کشورکانادا برخالف گذشته تنها براین اکتفأ نه میکنند که در کشورهای دیگر بخصوص کشورهای مانند افغانستان جواسیس شانرا بگمارند بلکه اگرمقامات آنکشورها کسی را به عنوان سفیر ویاهم نمائنده خویش معرفی میکنند باید به صواب دید آنکشورها تقرر حاصل نمایند ، اگر اینگونه نه شد میتوانند با شیوه های غیر معمول آنها را با مدارک و اسناد جعلی و هیاهوی مصنوعی از صحنه به دور سازند.حکایت خانم شینکی کروخیل سفیر افغانستان در کانادا نیز از همین دست سناریو های از قبل تهیه شده به شمار می آیند .